Vydáno: 19. 12. 2017
Prošlo odborným dohledem
Pohledávky u zemědělských podnikatelů Ing. Zdeněk Morávek, daňový poradce Pohledávky jsou nedílnou součástí podnikatelské praxe, vyjadřují stav, že již bylo dodáno to, co bylo dohodnuto, ale toto dodání ještě nebylo odběratelem či zákazníkem zaplaceno. Tato situace přináší i některé daňové souvislosti, na ty bychom chtěli v tomto příspěvku upozornit, a to zejména z pohledu daně z příjmů. Právně je definici pohledávky možné odvodit z § 1721 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“), který stanoví, že ze závazku má věřitel vůči dlužníku právo na určité plnění jako na pohledávku a dlužník má povinnost toto právo splněním dluhu uspokojit. Pohledávka tak představuje nárok na určité plnění, zpravidla peněžní.