Související předpisy

Nařízení 286/2017 Sb. změna nař. o minimální mzdě a nejnižších úrovních zaručené mzdy
Vyhláška 323/2013 Sb. formuláře na podávání návrhů na zápis do veřejného rejstříku
Sdělení 447/2017 Sb. průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2017
Vyhláška 298/2014 Sb. seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami pozemků
Vyhláška 401/2017 Sb. základní sazby zahraničního stravného pro rok 2018
Vyhláška 403/2017 Sb. změna seznamu katastrálních území s přiřazenými cenami pozemků
Nařízení 567/2006 Sb. o minimální mzdě a o nejnižších úrovních zaručené mzdy
Zákon 370/2017 Sb. o platebním styku
Nařízení 406/2017 Sb. nařízení o úpravě náhrady
Zákon 586/1992 Sb. o daních z příjmů
Vyhláška 411/2017 Sb. změna vyhlášky o inventarizaci majetku a závazků
Vyhláška 459/2017 Sb. změna formulářů na podávání návrhů na zápis do veřejného rejstříku
Vyhláška 440/2016 Sb. stravné, náhrady za používání motorových vozidel a ceny PHM
Vyhláška 463/2017 Sb. stravné, náhrady za používání motorových vozidel a ceny PHM
Vyhláška 366/2016 Sb. základní sazby zahraničního stravného pro rok 2017
Nařízení 172/2016 Sb. o stanovení limitů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek
Vyhláška 466/2017 Sb. změna vyhl. o údajích předkládaných pro hodnocení plnění rozpočtu
Nařízení 471/2017 Sb. změna stanovení limitů pro účely zák. o zadávání veřejných zakázek
Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce
Vyhláška 5/2014 Sb. údaje předkládané pro hodnocení plnění státního rozpočtu
Zákon 284/2009 Sb. o platebním styku
Vyhláška 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků
Zákon 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek
Zákon 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty
Zákon 435/2004 Sb. o zaměstnanosti
Vyhláška 396/2017 Sb. změna konsolidační vyhlášky státu
Vyhláška 397/2017 Sb. změna vyhlášky k provedení zákona o účetnictví
Vyhláška 398/2017 Sb. změna technické vyhlášky o účetních záznamech

Související výkladová hesla

Srážková daň
Vydáno: 8. 1. 2018
Legislativní změny na konci roku 2017 Ing. Zdeněk Morávek V následujícím příspěvku bychom se stručně zaměřili na legislativní novinky z konce roku 2017, které mají dopad do roku 2018 a které se mohou a budou týkat neziskových subjektů v jejich praxi. Vzhledem k termínu voleb nebyla legislativní aktivita před koncem roku tak intenzivní, jak jsme byli zvyklí z minulých let, nicméně i tak je celá řada právních předpisů, které by rozhodně neměly uniknout naší pozornosti. Přijetí zákona o platebním styku Velmi významnou změnou z pohledu praxe všech ekonomických subjektů je přijetí zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku (dále jen „zákon č. 370/2017 Sb.“), a to s účinností od 13. 1. 2018. Jedná se o náhradu stávajícího zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon přináší v souvislosti s transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2015/2366 ze dne 25. 11. 2015, o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 a zrušuje směrnice 2007/64/ES, celou řadu důležitých změn, například:
Zdroj: Unes - účetnictví neziskového sektoru, 1/2018.