Vydáno: 8. 1. 2018
Povinnosti a chyby zaměstnavatele ve zdravotním pojištění Ing. Antonín Daněk Mezi nejdůležitější povinnosti zaměstnavatele ve zdravotním pojištění patří řádné placení pojistného a plnění oznamovací povinnosti. Je třeba mít na zřeteli, že při plnění těchto povinností je partnerem zdravotní pojišťovny zásadně zaměstnavatel, zaměstnanec si sám žádné pojistné platit nemůže. V následujícím textu se zaměříme na nejpodstatnější povinnosti a současně i na nejčastěji se objevující chyby a nedostatky u zaměstnavatelů v právních podmínkách roku 2018. I. situace Povinnost zaměstnavatele Zabezpečit odvod pojistného v případě, kdy je zaměstnaná osoba ve zdravotním pojištění považována za zaměstnance ve smyslu ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 48/1997 Sb.“). Zaměstnancem se ve zdravotním pojištění stává osoba na základě zúčtovaného plnění, které má povahu příjmu ze závislé činnosti, zdaňovaného podle ustanovení § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), případně dosažením požadované výše příjmu, nejčastěji u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.
Zdroj: Unes - účetnictví neziskového sektoru, 1/2018.