Vydáno: 29. 1. 2018
Prošlo odborným dohledem
Přehled o změnách vlastního kapitálu v účetní závěrce Ing. Martin Děrgel Léta letoucí sestávala účetní závěrka ze dvou standardizovaných účetních výkazů, které stroze v číslech, avšak jednotně a přehledně, vypovídaly: o stavu majetku a závazků (Rozvaha neboli podle historického názvosloví Bilance), a o výnosech a nákladech (Výkaz zisku a ztráty alias Výsledovka). V praxi často odbývanou třetí povinnou součástí byla a je Příloha, která upřesňuje záplavu čísel obou výkazů a přidává další ekonomicky významné podrobnosti o účetní jednotce. S malou výjimkou tzv. vybraných účetních jednotek bylo možno – dobrovolně – účetní závěrku doplnit o Přehled o peněžních tocích (cash-flow) a Přehled o změnách vlastního kapitálu. Od roku 2016 se oba posledně zmíněné přehledy staly povinnými pro obchodní společnosti, s výjimkou „malých“ a „mikro“ účetních jednotek – kterých je ale naštěstí většina. Za toto zpřísnění nemohou čeští zákonodárci, museli převzít, resp. transponovat, do našich účetních předpisů Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. 6. 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků. Co je to vlastní kapitál Ať už se účetní jednotce daří nebo nikoli, ať je velká nebo malá, ať se zabývá tím či oním, vždy a za všech okolností musí platit první účetní přikázání – bilanční princip (rovnice) – podle něhož: celková aktiva = celková pasiva. Jde o pravidlo obdobné tomu, že každá mince má dvě strany nebo že každá hůl má dva konce. Aktiva totiž nejsou ničím jiným než souhrnem majetku v druhovém členění – neboli odpovídají na otázku: CO?, a pasiva jsou také pohledem na tentýž majetek, ale z hlediska zdrojů jeho krytí – odpovídají na otázku: ZA CO? Když například s. r. o. pořídí auto za 300 000 Kč na úvěr, zvýší se jí nejen aktiva o 300 000 Kč (majetek), ale i pasiva o 300 000 Kč (cizí zdroj); pokud by vůz koupila za vlastní hotovost, snížil by se ji vlastní kapitál (vlastní zdroj).