Vydáno: 7. 3. 2018
Kontrolní hlášení v roce 2018 Ing. Václav Benda Povinnost podávat kontrolní hlášení byla zavedena s účinností od 1. 1. 2016 novelou zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), která byla provedena zákonem č. 360/2014 Sb. Dílčí změny v pravidlech pro podávání kontrolních hlášení byly provedeny již v roce 2016, a to novelou zákona o DPH, která je součástí zákona č. 243/2016 Sb., která nabyla účinnosti od 29. 7. 2016 a dále k 1. 7. 2017 novelou zákona o DPH, která je součástí zákona č. 170/2017 Sb. Skupinou senátorů byl již v prosinci 2015 doručen Ústavnímu soudu návrh na zrušení institutu kontrolního hlášení, který byl zaveden od 1. 1. 2016. Navrhovatelé tento návrh odůvodnili rozporem s Listinou základních práv a svobod, protože tento institut ohrožuje a omezuje ústavně zaručená základní práva dotčených subjektů. Ústavní soud sice tomuto požadavku nevyhověl, ale svým nálezem pod sp. zn. PL ÚS 32/15, ze dne 9. 12. 2016, který byl zveřejněn ve Sbírce zákonů pod č. 40/2017 Sb. zrušil některá ustanovení zákona o DPH, která upravují podávání kontrolních hlášení. Na uvedený nález Ústavního soudu reaguje novela zákona o DPH, která je součástí zákona č. 371/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku. Touto novelou se s účinností od 1. 1. 2018 nahrazuje dřívější znění § 101d odst. 1 zákona o DPH, které nález Ústavního soudu s účinností od 31. 12. 2017 ruší. V následujícím článku jsou shrnuta pravidla pro podávání kontrolních hlášení platná od 1. 1. 2018, tj. včetně všech novelizací a zrušení některých ustanovení výše uvedeným nálezem Ústavního soudu. Povinnost podat kontrolní hlášení Kdo je povinen podat kontrolní hlášení vyplývá z § 101c zákona o DPH. Podle tohoto ustanovení má povinnost podat kontrolní hlášení za stanovených podmínek plátce daně, tj. tuto povinnost nemá osoba povinná k dani, která dosud není plátcem daně, ani identifikovaná osoba, přestože tyto osoby mají podle § 101 zákona o DPH za stanovených podmínek povinnost podávat přiznání k DPH. Metodická informace GFŘ k podávání kontrolních hlášení potvrzuje, že tato povinnost se vztahuje jak na plátce se sídlem v tuzemsku, tak i na plátce, kteří mají sídlo v jiném členském státě či ve třetí zemi.
Zdroj: Finanční, daňový a účetní bulletin, 1/2018.