Vydáno: 12. 3. 2018
Závazky ze smluv příkazního typu Ing. Libor Novotný Problematikou závazků ze smluv příkazního typu se zabývá zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), v dílu 5, hlavy II, části čtvrté, konkrétně v § 2430 až 2520, které dále rozděluje do oddílů zabývajících se příkazem, zprostředkováním, komisí, zasílatelstvím a obchodním zastoupením. V příspěvku pro srovnání nechybí ani některá související ustanovení dřívější právní úpravy, která byla vymezena v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen „starý občanský zákoník“), a zákoně č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen „obchodní zákoník“). Oba tyto zákony byly zrušeny občanským zákoníkem.