Související předpisy

Zákon 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře
Zákon 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi
Zákon 112/2006 Sb. změna zákonů v souvislosti s přijetím zákonů 110 a 111/2006 Sb.
Zákon 326/2009 Sb. o podpoře hospodářského růstu a sociální stability
Zákon 331/2012 Sb. změna zákona o státní sociální podpoře a změna souvis. zákonů
Zákon 378/2007 Sb. zákon o léčivech
Zákon 310/2013 Sb. změna zákona o podporovaných zdrojích energie a změna dalších zák.
Zákon 465/2011 Sb. změna rozpočtových pravidel
Zákon 110/2009 Sb. změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje a změna dalších souvisejících zákonů
Zákon 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů
Zákon 132/2000 Sb. o změně zákonů souvisejících se zákonem o krajích a obcích
Zákon 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR
Zákon 141/2009 Sb. změny zákonů o návykových látkách, o správních popl. a o léčivech
Zákon 121/1993 Sb. novela zákona ČNR o Hospodářské komoře ČR
Zákon 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
Zákon 89/2012 Sb. občanský zákoník
Zákon 90/2014 Sb. změna energetického z. a z. o podporovaných zdrojích energie
Zákon 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
Zákon 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon 221/1999 Sb. o vojácích z povolání
Zákon 320/2002 Sb. o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
Zákon 252/1997 Sb. o zemědělství
Zákon 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů
Vyhláška 423/2011 Sb. o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře
Zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví
Nařízení 209/2016 Sb. změna pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na myslivecké činnosti
Zákon 24/2015 Sb. změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon 370/2017 Sb. o platebním styku
Zákon 194/2016 Sb. změna zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
Nařízení 30/2014 Sb. pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti
Zákon 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy
Zákon 392/2005 Sb. změna zákona o ochraně veřejného zdraví
Zákon 314/2015 Sb. změna zákona o azylu a změna dalších zákonů
Zákon 108/2006 Sb. o sociálních službách
Nařízení 308/2014 Sb. změna některých nařízení v souvislosti s přijetím nařízení o poskytováním zemědělských podpor
Vyhláška 80/1996 Sb. o pravidlech poskytování podpory na výsadbu
Vyhláška 410/2009 Sb. k provedení zákona o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky
Zákon 149/2003 Sb. o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin
Zákon 257/2001 Sb. knihovní zákon
Zákon 634/2004 Sb. o správních poplatcích
Zákon 263/2011 Sb. změna zákona o informačních systémech veřejné správy
Zákon 146/2017 Sb. změna zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
Vyhláška 186/2005 Sb. změna vyhl. o způsobilosti plavidel k provozu na vodních cestách
Zákon 329/2014 Sb. změna zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
Zákon 586/1992 Sb. o daních z příjmů
Zákon 366/2011 Sb. změna z. o pomoci v hmotné nouzi a dalších souvisejících zákonů
Zákon 24/2017 Sb. změna zákonů v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti
Zákon 131/2015 Sb. změna energetického zákona a změna dalších souvisejících zákonů
Zákon 1/2005 Sb. změna zákona o rozpočtovém určení daní a některých dalších zákonů
Zákon 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
Vyhláška 430/2001 Sb. o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu
Zákon 479/2003 Sb. změna rozpočtových pravidel
Zákon 420/2011 Sb. změna některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob
Zákon 130/2002 Sb. zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
Zákon 138/2006 Sb. změna zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách
Zákon 27/2008 Sb. změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon 186/2006 Sb. změna některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění
Zákon 267/2015 Sb. změna zákona o ochraně veřejného zdraví a změna souvis. zákonů
Zákon 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
Zákon 289/1995 Sb. lesní zákon
Zákon 103/2013 Sb. změna zákona o azylu a změna dalších zákonů
Nařízení 51/2015 Sb. změna pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na myslivecké činnosti
Zákon 313/2013 Sb. změna zákona o sociálních službách a dalších souvisejících zákonů
Zákon 325/1999 Sb. zákon o azylu
Zákonné opatření 344/2013 Sb. změna zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva
Zákon 563/1991 Sb. o účetnictví
Zákon 350/2005 Sb. změna zákona o azylu a změny některých dalších zákonů
Vyhláška 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě
Zákon 218/2000 Sb. rozpočtová pravidla
Zákon 372/2011 Sb. zákon o zdravotních službách
Zákon 40/1964 Sb. občanský zákoník
Zákon 306/1999 Sb. o dotacích soukromým školám, předškolním a školským zařízením
Vyhláška 12/2018 Sb. změna vyhlášky o rozpočtové skladbě
Zákon 375/2011 Sb. změna zákonů v souvis. s přijetím zákona o zdravotních službách
Zákon 194/2010 Sb. o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů
Vyhláška 224/2002 Sb. nehrazené náklady prevence zabraňující vzniku tuberkulózy
Zákon 435/2004 Sb. o zaměstnanosti
Zákon 234/2014 Sb. o státní službě
Zákon 121/2000 Sb. autorský zákon
Vydáno: 11. 3. 2018
Novela rozpočtové skladby účinná od 24. 1. 2018 – II. část Ing. Ivana Schneiderová, Ing. Martin Tocauer V následujícím článku vám přinášíme druhou část příspěvku, ve kterém se věnujeme přehledu změn pro územní samosprávné celky (dále jen „ÚSC“), které přináší 17. novela rozpočtové skladby č. 12/2018 Sb., účinná od 24. 1. 2018 (sbírka č. 8), kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. Vysvětlivky:
Zdroj: Unes - účetnictví neziskového sektoru, 3/2018.