Vydáno: 10. 4. 2018
Zajištění výběru a přezkum hospodaření obce JUDr. Václav Dobrozemský Obcím jako veřejnoprávním korporacím ukládají právní předpisy povinnost nechat přezkoumat své hospodaření za uplynulý kalendářní rok. Problematikou zajištění výběru subjektu, který přezkum hospodaření obce provede (auditor), se zabývá následující příspěvek. Povinnost provést přezkoumání hospodaření Dle § 17 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“), jsou obce povinny dát si přezkoumat své hospodaření za uplynulý kalendářní rok. Dle § 17 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech obce.
Zdroj: Unes - účetnictví neziskového sektoru, 4/2018.