Vydáno: 23. 4. 2018
Prošlo odborným dohledem
Zajištění daně v zákoně o dani z přidané hodnoty Ing. Petr Vondraš, Moore Stephens s.r.o. Zvláštní způsob zajištění daně má pomoci plátcům zbavit se rizika ručení za neodvedenou daň poskytovatele plnění. Je to nástroj, který plátcům ušetří peníze, které by museli coby ručitelé odvést finančnímu úřadu. Na druhou stranu využití možnosti zajištění daně často zhorší obchodní vztahy mezi poskytovatelem a příjemcem plnění. Kdy se dostane plátce do pozice ručitele Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), rozlišuje ručení oprávněného příjemce (§ 108a ZDPH) a ručení příjemce zdanitelného plnění (§ 109 ZDPH). Oprávněný příjemce je speciální označení pocházející ze zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o spotřebních daních“). V tomto případě se do pozice ručitele za neodvedené DPH dostává subjekt u obchodní transakce, které není přímým účastníkem. O co konkrétně jde? Podle zákona o spotřebních daních vzniká oprávněnému příjemci v souvislosti s přijetím vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně povinnost přiznat a zaplatit spotřební daň, a to i když není pořizovatelem vybraných výrobků, ze kterých je povinen spotřební daň odvést. Ve vztahu k DPH zůstává povinnost na DPH primárně na vlastních účastnících obchodní transakce (na osobě, která vybrané výrobky z jiného členského státu takto – s využitím služeb oprávněného příjemce – pořídila a dále je prodala). S ohledem na podvody při pořízení vybraných výrobků z jiných členských států a prokazatelné zapojení oprávněných příjemců na nich, došlo k zavedení ručitelské povinnosti oprávněného příjemce. V praxi to tedy znamená, že oprávněný příjemce, který má povolení od celní správy, přijme v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně (např. pohonné hmoty). Tím jeho role v obchodu původně končila, ale od roku 2013 musí dohlédnout na to, aby český pořizovatel pohonných hmot ze státu EU tyto pořízené pohonné hmoty nejen zdanil z titulu pořízení zboží, ale aby i odvedl DPH při prodeji těchto pohonných hmot v tuzemsku.