Vydáno: 16. 5. 2018
Prošlo odborným dohledem
Dohody o provedení práce a minimální vyměřovací základ ve zdravotním pojištění Ing. Antonín Daněk Skutečnost, že se minimální mzda jako minimální vyměřovací základ zaměstnance zvýšila od 1. 1. 2018 na částku 12 200 Kč, poměrně zásadním způsobem ovlivnila placení pojistného zaměstnavatelem v případě sjednání tohoto pracovněprávního vztahu, jdoucího mimo pracovní poměr. Obdobně jako u pracovního poměru nebo u dohody o pracovní činnosti tak zaměstnavatelé již musejí i u této dohody (resp. v případě více dohod o provedení práce u jednoho zaměstnavatele) případně přihlížet k tomu, aby byl ve zdravotním pojištění dodržen při odvodu pojistného minimální vyměřovací základ, eventuálně jeho poměrná část. Pokud příjem na dohodu o provedení práce (více dohod o provedení práce u jednoho zaměstnavatele) převýší 10 000 Kč, pak zaměstnavatel jednak platí pojistné té zdravotní pojišťovně, u které je zaměstnanec pojištěn, jednak plní oznamovací povinnost, tedy osobu jako zaměstnance přihlašuje u zdravotní pojišťovny. V případě dohody o provedení práce (a také dohody o pracovní činnosti) se zaměstnanec přihlašuje u zdravotní pojišťovny ke dni, ve kterém poprvé po uzavření dohody začal pro zaměstnavatele vykonávat sjednanou práci, a odhlašuje dnem, jímž uplynula doba, na kterou byla dohoda sjednána. Takže pokud je dohoda o provedení práce sjednána od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, přičemž zaměstnanec poprvé pracoval dne 2. 1. 2018 a naposledy bude pracovat třeba dne 28. 12. 2018, použije zaměstnavatel kódy „P“ k datu 2. 1. a „O“ k datu 31. 12. za podmínky, že příjem v lednu i prosinci 2018 převýší 10 000 Kč. Kdyby v průběhu takto trvající dohody o provedení práce příjem v některém z měsíců poklesl na částku 10 000 Kč nebo nižší, byla by osoba jako zaměstnanec na příslušný kalendářní měsíc odhlášena.