Vydáno: 28. 5. 2018
Prošlo odborným dohledem
Prodej obchodního závodu Ing. Martin Děrgel Pojem „obchodní závod“ je od roku 2014 poněkud nešťastně zvolené inovované označení dřívějšího podniku, který zůstává i dnes pro většinu lidí srozumitelnější. Zatímco „závod“ evokuje představu rozsáhlejší a převážně průmyslové činnosti v továrně, tak „podnik“ přirozeně provozuje i živnostník činný jako například tzv. hodinový manžel. Nás ale bude zajímat především to, že formou prodeje obchodního závodu lze naráz převést veškerý majetek, zaměstnance, související smlouvy a dluhy, takže prodávajícímu zůstane až na malé výjimky pouze dohodnutá prodejní cena. Tato jednorázová obsáhlá transakce se může týkat jak velké akciové společnosti, tak i paní účetní vedoucí externě účetnictví pro několik málo firem. Je nasnadě, že zvládnout tak zásadní obchod bude náročné jak z právního hlediska, tak i účetně a daňově, k jejich zvládnutí by chtěl být nápomocen tento článek. Prodej obchodního závodu ekonomicky Podle § 502 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) se pojmem obchodní závod (nebo jen „závod“) rozumí organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Přičemž se má za to, že závod tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu. K tomu je vhodné upřesnit, že jmění osoby tvoří souhrn jejího majetku a dluhů, a že „majetek“ obecně představuje souhrn všeho, co dotyčné osobě patří. Z právního hlediska je (obchodní) závod jednolitou, tzv. hromadnou věcí zahrnující provozní majetek dotyčné osoby (pozemky, stavby, výrobní linky, stroje, vozidla, materiál, zásoby zboží apod.), a rovněž související obchodní, nájemní i pracovněprávní smlouvy, pohledávky a také dluhy (závazky). Závod je definičně spojen s osobou podnikatele, ať už se jedná o právnickou nebo fyzickou osobu. Zatímco u právnické osoby tvoří závod prakticky veškeré její jmění, tak v případě fyzické osoby se jedná jen o majetek a dluhy, které slouží k provozu její podnikatelské činnosti.