Vydáno: 19. 6. 2018
Schváleno redakční radou
Podvod na dani z přidané hodnoty: Je ručení tou správnou cestou? Mgr. Bc. David Švancara, Odvolací finanční ředitelství Článek se věnuje problematice institutu podvodu na dani z přidané hodnoty a jeho přičitatelnosti daňovým subjektům. Na základě vymezení tohoto institutu autor článku dovozuje nesprávnost názoru o nemožnosti sankcionovat více subjektů zapojených do podvodu na dani z přidané hodnoty, který představuje jeden ze základních argumentů pro přednostní aplikaci institutu ručení příjemce zdanitelného plnění při řešení právě problematiky podvodů na dani z přidané hodnoty. 1) Ačkoliv podvody na dani z přidané hodnoty nejsou novou disciplínou, lze v současné době vysledovat nové trendy. Příkladem budiž rozsudky Nejvyššího správního soudu č. j. 5 Afs 60/2017-60 ze dne 30. 1. 2018 (dále jen „VYRTYCH“) 2) a č. j. 4 Afs 140/2017-54 ze dne 30. 11. 2017 (dále jen „FAU“).