Vydáno: 3. 7. 2018
Vstupní cena pro jednotlivé případy odpisování hmotného majetku Ing. Ivan Macháček, daňový poradce Pro daňové odpisování hmotného majetku je velmi důležité správné stanovení vstupní ceny majetku. Zásady určení vstupní ceny jsou obsaženy v § 29 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), přičemž postup stanovení vstupní ceny hmotného majetku závisí na tom, jakým způsobem byl odpisovaný hmotný majetek pořízen. Vstupní cenou je pořizovací cena Vstupní cenou hmotného majetku je dle § 29 odst. 1 písm. a) ZDP pořizovací cena hmotného majetku, je-li pořízen úplatně. Za majetek pořízený úplatně se považuje majetek nabytý koupí nebo směnou. U poplatníka daně z příjmů fyzických osob platí pro stanovení vstupní ceny úplatně pořízeného movitého a nemovitého majetku následující postupy:
Zdroj: Daňová a hospodářská kartotéka. DHK, 9/2018.