Vydáno: 6. 8. 2018
Prošlo odborným dohledem
Zneužití práva v daňovém řádu z pohledu transpozice směrnice ATAD Mgr. Bc. Lukáš Hrdlička, Mgr. Petra Šmirausová Poznámka: Tento text byl zpracován v rámci projektu studentského vědeckého výzkumu „Finance a informační technologie jako hybatelé právní regulace v zemích Evropské unie a jejich trestněprávní aspekty“ realizovaného v letech 2017–2019 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, SVV 260 360/2017. orcid.org/0000-0002-9864-6947 a orcid.org/0000-0002-7443-4157 Článek přibližuje návrh obecného pravidla proti zneužití práva v oblasti daní, které je součástí daňového balíčku 2019 předloženého Ministerstvem financí vládě. Článek shrnuje důvody vedoucí k navržení tohoto pravidla a následně se zabývá jeho konstrukcí a koncepcí navržené právní úpravy tohoto pravidla, která má být zakotvena mezi základními zásadami správy daní vyjádřenými v daňovém řádu. 1 Úvod Dne 31. 5. 2018 proběhlo zasedání Legislativní rady vlády České republiky, jehož předmětem byl mimo jiné návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony1) (dále jen „daňový balíček“), jehož předkladatelem je Ministerstvo financí České republiky (dále jen „předkladatel“). Obsahem tohoto návrhu je též novela zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), jejímž prostřednictvím je transponováno obecné pravidlo proti zneužívání daňového režimu obsažené v článku 6 směrnice Rady (EU) č. 2016/1164 ze dne 12. 7. 2016, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem, které mají přímý vliv na fungování vnitřního trhu, ve znění směrnice Rady (EU) č. 2017/952 (dále jen „směrnice ATAD“)2). Směrnice ATAD představuje jeden ze dvou legislativních nástrojů, jež jsou součástí balíčku Evropské komise proti vyhýbání se daňovým povinnostem3), kterým Evropská unie (dále jen „EU“) navázala na projekt Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj namířený proti narušování daňového základu a přesouvání zisků (v angličtině base erosion and profit shifting či zkráceně BEPS, dále jen „projekt BEPS“4))5), jehož cílem je zajistit, aby byl zisk zdaněn v místě, v němž je provozována ekonomická činnost, která generuje takový zisk, a v němž dochází k vytváření hodnoty6). Cílem tohoto článku je představení návrhu ustanovení daňového řádu, kterými je obecné pravidlo proti zneužívání daňového režimu obsažené ve směrnici ATAD transponováno do právního řádu České republiky s účinností navrhovanou od 1. 1. 2019, a to s ohledem na dosavadní vývoj institutu zneužití práva v oblasti daní v tuzemském právním řádu a v rámci práva EU.