Vydáno: 13. 8. 2018
Prošlo odborným dohledem
Účtování o základním kapitálu a fondech u společnosti s ručením omezeným Ing. Pavlína Orlová Společnost s ručením omezeným patří mezi kapitálové obchodní korporace, jejichž základní kapitál je tvořen vklady společníků. Základní kapitál představuje souhrn peněžitých a nepeněžitých vkladů všech společníků. Minimální výše základního kapitálu není stanovena, zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), však určuje minimální výši vkladu každého společníka na 1 Kč. Maximální výše základního kapitálu není ZOK limitována. Základní kapitál při vzniku společnosti s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným (dále jen „společnost s r. o.“) musí při svém založení rozhodnout o výši základního kapitálu, který musí být následně splacen. Společníci pak vkládají na splacení svých obchodních podílů vklady do základního kapitálu. Proces vkládání základního kapitálu se tedy dělí na dvě části, úpis a splácení upsaného základního kapitálu. Při úpisu vzniká upisovateli závazek vložit určitý kapitál do společnosti s r. o. a současně společnosti s r. o. vzniká pohledávka za upisovatelem z upsaného, dosud nesplaceného kapitálu.