Související předpisy

Zákon 111/1994 Sb. o silniční dopravě
Zákon 49/1997 Sb. o civilním letectví
Zákon 500/2004 Sb. správní řád
Zákon 289/2017 Sb. změna živnostenského zákona a zákona o správních poplatcích
Zákon 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
Zákon 200/1990 Sb. o přestupcích
Zákon 353/2003 Sb. zákon o spotřebních daních
Zákon 159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu
Zákon 89/2012 Sb. občanský zákoník
Zákon 119/2002 Sb. zákon o zbraních
Zákon 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu
Zákon 320/2002 Sb. o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
Zákon 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů
Zákon 247/2006 Sb. o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době
Zákon 193/2017 Sb. změna zákona o pohřebnictví a dalších souvisejících zákonů
Zákon 634/2004 Sb. o správních poplatcích
Zákon 18/2004 Sb. o uznávání odborné kvalifikace
Zákon 451/1991 Sb. stanovení některých předpokladů pro výkon funkcí ve st. orgánech
Vyhláška 379/2001 Sb. obsah a rozsah odborné přípravy k provozování pohřební služby
Zákon 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Zákon 455/1991 Sb. živnostenský zákon
Zákon 179/2006 Sb. o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
Vyhláška 115/2014 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o zbraních
Zákon 255/2012 Sb. kontrolní řád
Zákon 303/2013 Sb. změna zákonů v souvis. s přijetím rekodifikace soukromého práva
Zákon 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů
Zákon 183/2006 Sb. stavební zákon
Zákon 468/1991 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání
Zákon 307/2013 Sb. o povinném značení lihu
Zákon 40/1995 Sb. o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb.
Zákon 266/1994 Sb. o dráhách
Vyhláška 176/2009 Sb. náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu
Zákon 204/2017 Sb. změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu a dalších zákonů
Zákon 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele
Zákon 126/2016 Sb. změna zákona o uznávání odborné kvalifikace a dalších zákonů
Zákon 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě
Zákon 67/2006 Sb. změna zákona o pohřebnictví
Vydáno: 12. 9. 2018
Reklamní činnost a živnostenské podnikání v dotazech a odpovědích JUDr. Irena Fleischmanová Právní úprava podnikání v oblasti kapitálového trhu Je nový kalendářní rok 2018 nositelem nějakých změn v oblasti živnostenského podnikání, a to na úseku kapitálového trhu? Také další rok přináší změny do právní úpravy živnostenského podnikání v podobě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) – (dále jen „živnostenský zákon“). Dnem 3. 1. 2018 nabyl účinnosti zákon č. 204/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, který mění také živnostenský zákon. Dosavadní textové znění § 3 odst. 3 písm. a) živnostenského zákona se rozšiřuje tak, že za slovo „agentur“ je vložen text „činnost poskytovatelů služeb hlášení údajů, činnost akreditovaných osob podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu“. Obdobně jako u jiných aktivit upravených zákonem o podnikání na kapitálovém trhu, se rovněž u poskytování služeb hlášení údajů a u činnosti akreditované osoby podle zmíněného zákona o podnikání na kapitálovém trhu v ustanovení § 3 živnostenského zákona stanoví, že tyto činnosti nejsou „živnostmi“, neboť se u nich vyžaduje povolení – akreditace České národní banky.
Zdroj: Finanční, daňový a účetní bulletin, 3/2018.