Vydáno: 19. 9. 2018
529/19.09.18 Registrace k DPH subjketu, který změnil skutečné sídlo do ČR Petr Beránek daňový poradce, č. osv. 803 1. Cíl příspěvku Cílem předkládaného příspěvku je sjednotit výklad správného postupu při registraci k DPH subjektu, který v rámci svých ekonomických aktivit přemístil skutečné sídlo z jiného státu do ČR ve smyslu § 6 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Příkladem může být fyzická osoba, která již uskutečňovala plnění v tuzemsku výhradně pro plátce DPH, ale bydliště i skutečné sídlo měla v zahraničí (jiné zemi EU), vystupovala jako plátce DPH jiné země EU a následně změnila bydliště a skutečné sídlo do ČR. Totéž lze aplikovat i na případy změny skutečného sídla z jiných důvodů i na změny skutečného sídla právnických osob. 2. Právní rozbor Podmínky, za jakých se osoba stane plátcem, jsou dány zvlášť pro osoby se skutečným sídlem v ČR v § 6 zákona o DPH a odchylně pro osoby se skutečným sídlem mimo ČR v § 6c. § 6 odst. (1) Plátcem se stane osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, jejíž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 1 000 000 Kč, s výjimkou osoby, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně. § 6 odst. (2) Osoba povinná k dani uvedená v odstavci 1 je plátcem od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat, nestane-li se podle tohoto zákona plátcem dříve § 6c odst. (2) Osoba povinná k dani, která nemá sídlo v tuzemsku a která uskuteční zdanitelné plnění dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku, s výjimkou plnění, u kterých je povinna přiznat daň osoba, které jsou tato plnění poskytována, nebo plnění, na která se použije zvláštní režim jednoho správního místa, je plátcem ode dne uskutečnění tohoto zdanitelného plnění. Vzhledem k odchylkám podmínek může nastat situace, kdy osoba se skutečným sídlem mimo tuzemsko (např. registrovaná k DPH v jiné zemi EU, která dodává plnění s místem plnění v ČR výhradně plátcům DPH) nemá povinnost se registrovat v ČR k DPH ani, když překročí obrat z plnění podléhajících DPH v tuzemsku za posledních 12 měsíců částku 1 mil. Kč. Obrat je definován v § 4a zákona o DPH a v definici není omezení, že by se do obratu započítávali pouze plnění dosažená po dobu, kdy má uvedená osoba povinná k dani skutečné sídlo v ČR: § 4a odst. (1): Obratem se pro účely tohoto zákona rozumí souhrn úplat bez daně, včetně dotace k ceně, které osobě povinné k dani náleží za uskutečněná plnění, kterými jsou dodání zboží a poskytnutí služby, s místem plnění v tuzemsku, jde-li o úplaty za a) zdanitelné plnění, b) plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, nebo c) plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně podle § 54 až 56a, jestliže nejsou doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně. Při změně skutečného sídla se některé osoby stanou dobrovolnými plátci od prvního dne změny sídla. Pokud k tomu nedojde a ani nedojde ke vzniku povinnosti stát se plátce z jiného důvodu, stanou se plátci dle § 6 a vznikne jim povinnost registrovat se dle § 94: § 94 odst. (1) Osoba povinná k dani uvedená v § 6 je povinna podat přihlášku k registraci do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém překročila stanovený obrat. Otázka zní - jak interpretovat § 6 a dosažení obratu 1 mil. Kč v případě změny skutečného sídla. Varianta I. V den změny místa skutečného sídla musí osoba povinná k dani vyhodnotit, zda nesplňuje podmínky dle § 6 odst. (1). Pokud splňuje má povinnost do 15 dní podat přihlášku k registraci. Pokud tak učiní, není v prodlení, byť obrat překročil již dříve, neboť povinnost registrovat se nastala teprve změnou skutečného sídla. V případě, že obrat překročila teprve v předcházejícím měsíci, stává se plátcem v souladu s § 6 odst. 2. (V případě, že obrat překročila teprve v průběhu měsíce, kdy změnila sídlo, postupuje dle § 94 a přihlášku podává do 15 dnů od ukončení měsíce.) V případě, že překročila obrat již dříve, stává se plátcem od prvního dne změny sídla. Varianta II. Osoba povinná k dani vyhodnotí poslední den prvního měsíce, kdy je jeho skutečné sídlo v ČR, svůj obrat a v případě, že je větší, než 1 mil. Kč považuje se toto za měsíc, kdy překročila obrat. Plátcem se stane první den druhého měsíce po překročení (první den třetího měsíce, kdy má skutečné sídlo v ČR). Varianta III. Pro účely výpočtu obratu se započítávají pouze plnění uskutečněná po změně sídla. Přestože osoba kontinuálně provádí ekonomickou činnost delší dobu, změnou skutečného sídla se může stát po určitou dobu neplátcem. Plátcem se stane po překročení obratu 1 mil Kč za plnění uvedená v § 4 počítaného od okamžiku změny skutečného sídla postupem podle § 6 a § 94. Závěr: Dle názoru předkladatele obratem dle § 4a se rozumí pouze plnění uskutečněná osobou se skutečným sídlem v ČR a tudíž správný postup je Varianta III. Plnění uskutečněná osobou se skutečným sídlem mimo ČR se do obratu nezapočítávají, i když splňují všechny podmínky § 4a. Předkladatel navrhuje, zveřejnění tohoto závěru, pro zvýšení právní jistoty osob, kterých se to týká. Stanovisko GFŘ: Pokud osoba neusazená v tuzemsku přemístí své skutečné sídlo z jiného státu do tuzemska a stane se tak osobou usazenou v tuzemsku, stává se plátcem ve smyslu § 6 zákona o dani z přidané hodnoty po překročení obratu 1 mil. Kč, do kterého se započítávají plnění uvedená v § 4a zákona o dani z přidané hodnoty počítaná od okamžiku změny skutečného sídla z jiného státu do tuzemska.