Vydáno: 8. 10. 2018
Dary přijaté příspěvkovými organizacemi Ing. Zdeněk Morávek V následujícím příspěvku bych se chtěl zaměřit na právní a daňové aspekty darů v případě příspěvkových organizací jako veřejně prospěšných poplatníků. Dary jsou nepochybně v řadě případů významným finančním zdrojem těchto subjektů, a tak je nutné právní a daňové souvislosti v praxi poměrně často řešit. Dary z pohledu občanského zákoníku Nejdříve stručně zmiňme právní úpravu. Úprava darovací smlouvy je obsažena v § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“). Z § 2055 odst. 1 NOZ vyplývá, že darovací smlouvou dárce bezplatně převádí vlastnické právo k věci nebo se zavazuje obdarovanému věc bezplatně převést do vlastnictví a obdarovaný dar nebo nabídku přijímá. Dar tedy představuje dobrovolné a bezplatné poskytnutí určitého majetku, čímž se odlišuje od různých sponzorských, reklamních a podobných smluv, přičemž toto odlišení s sebou přináší i jiný režim zdanění.
Zdroj: Unes - účetnictví neziskového sektoru, 10/2018.