Vydáno: 1. 11. 2018
Odpis hmotného majetku zařazeného do 6. odpisové skupiny Ing. Ivan Macháček Pro účely odpisování hmotného majetku zatřídí poplatník v prvním roce odpisování hmotný majetek do odpisových skupin, uvedených v příloze č. 1 k zákonu č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). Šestá odpisová skupina hmotného majetku vznikla v příloze č. 1 počínaje rokem 2004. Dle bodu 11 přechodných ustanovení zákona č. 669/2004 Sb. se šestá odpisová skupina uvedená v příloze č. 1 k ZDP ve znění zákona č. 438/2003 Sb. nepoužije pro hmotný majetek zaevidovaný u poplatníka do konce zdaňovacího období započatého v roce 2003. Jaký hmotný majetek je zatříděn do 6. odpisové skupiny s dobou odpisování 50 let a jak se tyto skutečnosti promítají do odpisování technického zhodnocení provedeného na tomto hmotném majetku v roce 2018? To si ukážeme v následujícím textu na příkladech z praxe. Hmotný majetek zařazený do 6. odpisové skupiny V šesté odpisové skupině s dobou odpisování 50 let jsou dle přílohy č. 1 k ZDP zařazeny následující druhy budov a staveb nevyužívaných k výrobním účelům:
Zdroj: Daňová a hospodářská kartotéka. DHK, 14/2018.