Vydáno: 1. 11. 2018
Dlouhodobá hmotná aktiva – rozdíly ve vykazování a oceňování Ing. Zita Drábková, Ph.D., MBA, daňová poradkyně TAXART CZ s.r.o., odborná asistentka JU EF KUF, LIGS University V sérii navazujících příspěvků se budeme zabývat významnými rozdíly věrného a poctivého obrazu vymezeného českými účetními předpisy (dále jen „ČÚP“) a pohledem věrného zobrazení v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (dále jen „IFRS“). Záměrem je prezentovat významné rozdíly ve vypovídací schopnosti těchto dvou účetních systémů, které mohou představovat pro různé široké skupiny uživatelů účetních výkazů a reportovaných účetní informací důležité informace směrem ke zvýšení kvality jejich rozhodování na podkladě reportovaných dat společností. Vykazování aktiv v podmínkách ČÚP České účetní předpisy uvádějí kritéria vymezující účetní kategorii hmotného majetku v kontextu s kritériem hmotné či nehmotné podstaty aktiva, dále vlastnictví, předpokládané doby použitelnosti (spotřeby) a stanovenou vstupní cenou majetku.
Zdroj: Daňová a hospodářská kartotéka. DHK, 14/2018.