Vydáno: 4. 12. 2018
Oprava základu daně a připravované změny Ing. Václav Benda Úvod Pravidla pro stanovení základu daně vyplývají v návaznosti na směrnici 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen „směrnice o DPH“) z § 36 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V návaznosti na stanovení základu daně jsou jak ve směrnici o DPH, tak i v zákoně o DPH stanovena pravidla pro opravu dříve stanoveného základu daně, a tím i výše daně, kterou z tohoto zdanitelného plnění plátce přiznal. Obecná pravidla pro provádění opravy základu daně jsou stanovena v § 42 zákona o DPH. Novelou zákona o DPH, která je součástí tzv. daňového balíčku, a která byla předložena v červnu 2018 vládou České republiky k projednávání Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky (sněmovní tisk 206), je navrhována řada změn v pravidlech pro provádění opravy základu daně. Uvedená novela zákona o DPH, včetně změn v pravidlech pro opravu základu daně má navrhovanou účinnost od 1. 1. 2019, ale je pravděpodobné, že se její účinnost o několik měsíců posune, protože se zřejmě nestihne uvedenou novelu včas projednat a schválit. V následujícím článku jsou nejprve stručně vysvětlena základní aktuálně platná pravidla pro stanovení základu daně, na něž navazují podmínky, za nichž se provádí podle aktuálně platného znění zákona o DPH oprava základu daně. V textu je upozorněno na nejvýznamnější navrhované změny v této oblasti navrhovanou novelou zákona o DPH, která je součástí daňového balíčku. Základ daně Základem daně je v souladu s čl. 73 směrnice o DPH podle § 36 odst. 1 zákona o DPH obecně vše, co jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce za uskutečněné zdanitelné plnění od osoby, pro kterou je zdanitelné plnění uskutečněno, nebo případně od třetí osoby. Pokud tedy např. přepravce zajišťující veřejnou hromadnou přepravu osob přijme úplatu za přepravu od cestujícího, který má od 1. 9. 2018 nárok na slevu podle příslušného výměru Ministerstva financí, základem daně za přepravní službu je pro přepravce jak částka, kterou uhradí cestující, tak i částka od státu jako třetí osoby, kterou je přepravci kompenzována poskytnutá sleva.
Zdroj: Finanční, daňový a účetní bulletin, 4/2018.