Vydáno: 4. 12. 2018
Novely zákona o daních z příjmů přijaté v roce 2018 Stav k 31. 10. 2018 Ing. Bc. Marcel Pitterling, Ph.D. Rok 2018 ve srovnání s rokem 2017 není až tak bohatý na novely zákona o daních z příjmů1). Tato legislativní zdrženlivost poskytuje prostor pro absorpci řady změn, které se v posledních letech do zákona o daních z příjmů zapracovaly. Oproti předchozím příspěvkům, ve kterých jsem se soustředil na představení novel zákona o daních z příjmů ve vazbě na daň z příjmů fyzických osob, se tentokrát s odkazem na výše uvedený důvod soustředím na novely zákona o daních z příjmů obecně. Příspěvek je tedy již tradičně zaměřen pouze na ty novely zákona o daních z příjmů, které již byly schváleny a byly publikovány ve Sbírce zákonů. Zákon č. 92/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony V rámci novely zákona o daních z příjmů, která je součástí tohoto zákona, došlo ve vazbě na úpravu § 36 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), k terminologické změně. V § 36 odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech byl v důsledku schváleného poslaneckého pozměňovacího návrhu zákonem č. 203/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (účinnost od 13. 7. 2017), dosavadní zvláštní účet rezervy pro důchodovou reformu nahrazen zvláštním účtem rezervy důchodového pojištění. Uvedená úprava však nebyla promítnuta do všech právních předpisů, kde se nahrazovaný text používá. Takovým případem je i zákon o daních z příjmů, resp. jeho § 19 odst. 1 písm. g), kterým se osvobozují od daně z příjmů právnických osob výnosy z operací na finančním trhu s prostředky účtu rezervy pro důchodovou reformu/rezervy důchodového pojištění. V zásadě se tedy jedná o terminologickou změnu a nikoliv věcnou změnu. Na změnu v zákoně o daních z příjmů pak navazuje přechodné ustanovení, které upravuje použití uvedené terminologické úpravy.
Zdroj: Finanční, daňový a účetní bulletin, 4/2018.