Vydáno: 17. 12. 2018
Schváleno redakční radou
Úroky za dobu zadržování nadměrného odpočtu podruhé Ing. Tomáš Hajdušek, daňový poradce, vedoucí sekce správy daní a poplatků KDP ČR Přiznávání úroků za dobu zadržování nadměrných odpočtů vyvolalo celou řadu sporů mezi Finanční správou a plátci, kteří byli nuceni snášet mnohaměsíční a někdy i víceleté prověřování oprávněnosti jejich nadměrných odpočtů. Státní moc se prostřednictvím Finanční správy tvářila, že v české kotlině evropské právo neplatí a čeští plátci, na rozdíl od zbytku Evropské unie, na úroky nárok nemají. Nakonec ale český stát po sérii jednoznačných rozsudků Nejvyššího správního soudu toto právo plátcům přiznal. Ovšem ani současný stav není takový, aby nevyvolával další spory. 1. Stávající právní úprava a správní praxe Úroky za dobu zadržování nadměrných odpočtů jsou upraveny v § 254a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen „d. ř.“). Toto ustanovení mělo reflektovat jednoznačné judikaturní závěry Soudního dvora Evropské unie,1) které lze shrnout takto: