Vydáno: 17. 12. 2018
Schváleno redakční radou
Nová pravidla regulace daňové uznatelnosti nákladových úroků prof. Ing. Libuše Müllerová, Csc., Michal Šindelář, Ph.D., Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze Následující příspěvek se zabývá analýzou nové směrnice rady EU 2016/1164 a její implementací do české legislativy. V článku je nejprve stručně představena v současnosti platná úprava daňové uznatelnosti finančních nákladů, na kterou navazuje přehled daňových dopadů v případě finančních nákladů tak, jak je uvedeno ve směrnici rady EU 2016/1164. Článek dále předkládá současný stav implementace této směrnice do daňového práva České republiky. V samotném závěru jsou shrnuty nejdůležitější dopady této směrnice na podnikatelské subjekty. 1. Úvod Zrušení celních kontrol v jednotlivých členských státech Evropské unie znamenalo uplatnění principu volného pohybu zboží, osob, služeb a kapitálu s cílem vzniku jednotného vnitřního trhu. Důsledkem volného pohybu kapitálu je, že členské státy nesmějí omezovat pohyb kapitálu v jakékoliv formě, mimo stanovené výjimky. Tento princip je často zneužíván zejména nadnárodními společnostmi, neboť dochází k přesouvání zisku ze státu, kde tyto zisky vznikají a kde tvoří přidanou hodnotu, do zemí s výhodnějšími daňovými podmínkami nebo do zemí, které nejsou součástí jednotného vnitřního trhu.