Vydáno: 14. 11. 2018
533/14.11.18 Vliv štěpení nebo spojení akcií emitentem na časový test držby cenných papírů pro osvobození příjmů fyzických osob z úplatného prodeje cenných papírů dle § 4 odst. 1 písm. x) ZDP Ing. Tomáš Hlaváček, daňový poradce, č. osv. 2399 JUDr. Michal Karabinoš, PhD., daňový poradce, č. osv. 5170 Ing. Bc. Jan Hájek, MBA, DiS., daňový poradce č. osv. 4503 Popis problému Při štěpení nebo naopak spojení akcií ve smyslu § 342 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů („ZOK") není z platného znění § 4 odst. 1 písm. x) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů („ZDP") zcela zřejmé, zda dochází k přerušení časového testu pro účely osvobození příjmu z budoucího prodeje těchto akcií. Současná úprava V souladu s § 4 odst. 1 písm. x) ZDP se od daně osvobozuje „příjem z úplatného převodu cenného papíru, přesáhne-li doba mezi nabytím a úplatným převodem tohoto cenného papíru při jeho úplatném převodu dobu 3 let [...]; při výměně akcie emitentem za jinou akcii o celkové stejné jmenovité hodnotě se doba 3 let mezi nabytím a úplatným převodem cenného papíru u téhož poplatníka nepřerušuje; [...]" Jazykový výklad Citované ustanovení používá výraz „akcie" v jednotném čísle a striktně gramaticky by se tak toto ustanovení vztahovalo pouze na situace, kdy je jedna akcie vyměněna za jednu jinou akcii. Dle názoru předkladatelů tak uvedené ustanovení dopadá zejména na situace, při nichž dochází ke změně formy akcie či druhu bez vlivu na jmenovitou hodnotu akcie. Jazykovým výkladem tak nelze dovodit, že by měl § 4 odst. 1 písm. x) ZDP dopadat i na případy štěpení či spojení dle § 342 ZOK. Na druhou stranu by daný výklad pak nebyl v logickém souladu s navazující formulací „o celkové stejné jmenovité hodnotě", kdy výraz „celková ... hodnota" se musí logicky vztahovat k více akciím než jedné. Historický výklad Znění § 4 odst. 1 písm. w) ZDP platné do 31. 12. 2013 na situaci popsanou výše však výslovně dopadalo. Srovnáním historického znění tohoto ustanovení „[...] při výměně akcií emitentem za jiné akcie o celkové stejné jmenovité hodnotě se doba 6 měsíců mezi nabytím a převodem cenných papírů u téhož poplatníka nepřerušuje [...]" se zněním platným, je zjevné, že pojem „akcie" byl použit v množném čísle. Důvodová zpráva k zákonu č. 458/2011 Sb., který ZDP novelizoval s účinností od 1. 1. 2014, v souvislosti s rekodifikací civilního práva neuvádí, proč došlo k terminologické změně z „výměna akcií" na „výměna akcie", ani při srovnání civilní úpravy platné před a po 1. 1. 2014 není možné dovodit, co k této změně vedlo. Teleologický výklad Dle našeho názoru teleologický výklad citovaného ustanovení nicméně vede k závěru, že časový test dle § 4 odst. 1 písm. x) ZDP se nepřerušuje při výměně akcií (množné číslo), včetně štěpení nebo spojení akcií podle § 342 ZOK, při kterém celková jmenovitá hodnota nově vydaných akcií je shodná jako celková jmenovitá hodnota původních akcií bez ohledu na to, zda je počet nově vydaných akcií shodný nebo odlišný od počtu původních akcií. Tento závěr vyplývá zejména ze skutečnosti, že tyto operace nevedou k reálnému nabytí akcií nových, ale pouze ke změně uspořádání již držených akcií, co do počtu či jejich dílčích hodnot. Závěr S ohledem na výše uvedený rozbor navrhujeme přijmout následující závěr: Časový test dle § 4 odst. 1 písm. x) ZDP se nepřerušuje při výměně akcií (množné číslo), včetně štěpení nebo spojení akcií podle § 342 ZOK či obdobných operací s akciemi dle zahraničních právních řádů, při kterém celková jmenovitá hodnota nově vydaných akcií je shodná jako celková jmenovitá hodnota původních akcií bez ohledu na to, zda je počet nově vydaných akcií shodný nebo odlišný od počtu původních akcií. Stanovisko GFŘ: Souhlas s navrhovaným závěrem.