Vydáno: 8. 1. 2019
Prošlo odborným dohledem
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2019 Ing. Antonín Daněk Jako každoročně, tak i k datu 1. 1. 2019 dochází ve zdravotním pojištění ke změnám, jež mají přímý vliv na placení pojistného všemi skupinami plátců, kterými jsou: a) zaměstnavatelé (za zaměstnance), b) samoplátci, tedy osoby samostatně výdělečně činné a osoby bez zdanitelných příjmů, c) stát, platící pojistné zdravotním pojišťovnám za tzv. státní pojištěnce. Zvýšení rozhodné částky na 3 000 Kč V souvislosti s placením pojistného zaměstnavateli (i osobami samostatně výdělečně činnými) hraje ve zdravotním pojištění důležitou roli institut průměrné mzdy. Za průměrnou mzdu se pro účely zdravotního pojištění považuje částka, která se vypočte jako součin všeobecného vyměřovacího základu pro účely důchodového pojištění za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje, a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu. Takto vypočtená částka se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.