Vydáno: 8. 1. 2019
Daň z nemovitých věcí v roce 2019 Dr. Jindřich Klestil Blíží se 31. 1. 2019, termín pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2019. Přestože u této daně nedochází oproti předchozímu zdaňovacímu období ke změnám, chceme při této příležitosti připomenout povinnosti poplatníků daně a upřesnit či doplnit některé již dříve publikované informace. Povinnost podat daňové přiznání Daň z nemovitých věcí se stanovuje na zdaňovací období, jímž je jeden kalendářní rok, podle stavu k 1. lednu příslušného roku. Ke změnám, které nastanou v průběhu zdaňovacího období, se nepřihlíží. Jestliže tedy dojde v průběhu roku ke změnám okolností rozhodných pro stanovení daně, vzniká daňovému subjektu povinnost podat řádné (úplné) daňové přiznání nebo dílčí daňové přiznání na zdaňovací období následující po roce, v němž uvedené změny nastaly.