Vydáno: 25. 1. 2019
Zdravotní pojištění a neziskový sektor v roce 2019 Ing. Antonín Daněk Zaměstnavatelé ve sféře neziskového sektoru představují ve zdravotním pojištění velmi důležitou a poměrně početnou skupinu plátců pojistného, přičemž podmínky pro placení pojistného a plnění ostatních zákonných povinností doznaly i k datu 1. 1. 2019 určitých změn. Kdy například vzniká ve zdravotním pojištění zaměstnání u dohody o pracovní činnosti a ve kterých případech neplatí zaměstnavatel za zaměstnance žádné pojistné? Rozhodné období a splatnost pojistného Rozhodným obdobím, z něhož se zjišťuje vyměřovací základ za zaměstnance, je kalendářní měsíc. Zaměstnavatel odvádí 2/3 pojistného, které je povinen hradit za zaměstnance, a současně odvádí 1/3 pojistného, kterou je povinen hradit zaměstnanec, a to přímou srážkou z jeho mzdy. Tuto srážku je zaměstnavatel oprávněn provést i bez souhlasu zaměstnance. Pojistné za příslušný kalendářní měsíc je splatné nejpozději 20. dne následujícího kalendářního měsíce, kdy platba již musí být připsána na příjmový účet zdravotní pojišťovny, určený pro hromadné plátce pojistného. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší pracovní den.
Zdroj: Unes - účetnictví neziskového sektoru, 1/2019.