Související výkladová hesla

Účtová skupina 07 - oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
Účtová skupina 08 - oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
Účtová skupina 09 - opravné položky ke stálým aktivům
Účtová skupina 11 - materiál
Účtová třída 1 - Zásoby
Účtová skupina 13 - zboží
Účtová skupina 15 - poskytnuté zálohy na zásoby
Účtová skupina 19 - opravné položky k zásobám
Účtová skupina 21 - peněžní prostředky v pokladně
Účtová skupina 22 - peněžní prostředky na účtech
Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek
Účtová skupina 24 - krátkodobé finanční výpomoci
Účtová skupina 25 - krátkodobý finanční majetek
Účtová skupina 26 - převody mezi finančními účty
Účtová skupina 29 - opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku
Účtová skupina 31 - pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé)
Účtová skupina 32 - závazky (krátkodobé)
Účtová skupina 33 - zúčtování se zaměstnanci a institucemi
Účtová skupina 34 - zúčtování daní a dotací
Účtová skupina 35 - pohledávky za společníky
Účtová skupina 36 - závazky ke společníkům
Účtová skupina 37 - jiné pohledávky a závazky
Účtová skupina 38 - přechodné účty aktiv a pasiv
Účtová skupina 39 - opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování
Účtová skupina 41 - základní kapitál a kapitálové fondy
Účtová skupina 12 - zásoby vlastní činnosti
Účtová skupina 43 - výsledek hospodaření
Účtová skupina 45 - rezervy
Účtová skupina 42 - fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření
Účtová skupina 47 - dlouhodobé závazky
Účtová skupina 48 - odložený daňový závazek a pohledávka
Účtová třída 2 - Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry
Účtová skupina 50 - spotřebované nákupy
Účtová skupina 51 - služby
Účtová skupina 52 - osobní náklady
Účtová skupina 53 - daně a poplatky
Účtová skupina 54 - jiné provozní náklady
Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy
Účtová skupina 56 - finanční náklady
Účtová skupina 57 - rezervy a opravné položky ve finanční oblasti
Účtová skupina 58 - změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace
Účtová skupina 46 - dlouhodobé závazky k úvěrovým institucím
Účtová skupina 60 - tržby za vlastní výkony a zboží
Účtová třída 4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
Účtová skupina 66 - finanční výnosy
Účtová třída 6 - Výnosy
Účtová skupina 64 - jiné provozní výnosy
Účtová skupina 49 - individuální podnikatel
Účtová skupina 23 - krátkodobé úvěry
Účtová třída 7 - Závěrkové a podrozvahové účty
Účtová skupina 55 - odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti
Účtová skupina 59 - daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů
Účtová skupina 01 - dlouhodobý nehmotný majetek
Účtová skupina 02 - dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný
Účtová skupina 03 - dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný
Účtová skupina 04 - nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
Účtová skupina 05 - poskytnuté zálohy na stálá aktiva
Účtová skupina 06 - dlouhodobý finanční majetek
Vydáno: 28. 1. 2019
Prošlo odborným dohledem
Příklady využití Interpretací Národní účetní rady Ing. Martin Děrgel Na stránkách tohoto časopisu jsme se postupem času seznámili s bezpečnou účetní metodikou řešení vybraných problémů, na které nenajdeme odpověď v účetních předpisech ani v Českých účetních standardech. Jednalo se o tzv. Interpretace od v Česku nejpovolanější účetní autority, kterým je nezávislá Národní účetní rada (dále jen „NÚR“) tvořená Komorou auditorů ČR, Komorou daňových poradců ČR, Svazem účetních a Vysokou školou ekonomickou, zastoupenou Fakultou financí a účetnictví. Jejich koncepce vyžaduje, aby doporučené řešení daného účetního problému mělo obecnou platnost, obdobně jako právní předpisy. Jde zkrátka o metodiku využitelnou všemi účetními jednotkami a nikoli o odpověď na konkrétní dotaz jedné z nich. Ovšem firemní účetní obvykle a přirozeně hledá individuální řešení právě toho jeho problému, resp. účetní nejasnosti. Přičemž v administrativou zavalené každodenní praxi nebývá čas promýšlet konkrétní uplatnění obecně sepsaných Interpretací NÚR, které tak zbytečně často účetní odkládá stranou spolu s účetními předpisy a nezbývá mu (jí), než opět poněkud nejistě improvizovat a vymýšlet vymyšlené jen proto, že metodika nebyla správně pochopena. Naštěstí si jsou členové NÚR vědomi rychlosti a přepracovanosti běžné účetní praxe a pro usnadnění využitelnosti jejich metodických Interpretací je doprovázejí ilustrativními příklady, kde se snaží názorně ukázat jejich uplatnění. Z doposud vydaných 37 Interpretací ale bohužel najdeme příklady pouze v devíti z nich, neboť jejich příprava samozřejmě znamená další práci navíc a hlavně čas, kterého dotyční účetní experti jistě nemají nazbyt. V tomto prakticky pojatém příspěvku se zaměříme na příklady doprovázející zmíněných 9 Interpretací NÚR. Před samotným příkladem si pro připomenutí vždy ve stručnosti shrneme to hlavní z doporučeného řešení. Interpretace 21 – Odpis cizoměnové pohledávky a závazku - Okamžikem uskutečnění účetního případu je den, kdy vedení společnosti o odpisu pohledávky rozhodlo. - NÚR doporučuje, aby si tento postup účetní jednotka upravila ve vnitřním účetním předpise (směrnici). - K tomuto datu je nutno přepočítat hodnotu cizoměnové pohledávky na českou měnu. Kurs k tomuto datu použije účetní jednotka v souladu se svým vnitřním předpisem. Primárně se jedná o odpis pohledávky v cizí měně, nikoliv o odpis pohledávky v české měně. Při odpisu cizoměnové pohledávky vzniká kursový rozdíl. - Stejný postup se analogicky použije u odpisu cizoměnových závazků. Příklad 1 Odpis cizoměnové pohledávky