Vydáno: 11. 2. 2019
Prošlo odborným dohledem
Zákonnou rezervou není jen rezerva na opravy majetku Ing. Martin Děrgel S podnikáním je přirozeně spojena jistá míra nejistoty a potenciálních rizik. Rozumný podnikatel, resp. manažer obchodní korporace, si toho je vědom a v lepších časech vytváří finanční i jiné rezervy – na úkor zisku – sloužící pro překonání možných budoucích potíží, které totiž obvykle provází potřeba vyšších výdajů. Zkrátka pamatuje na „zadní kolečka“ a po osvědčeném vzoru starých hospodářů neprojí a neutratí celou úrodu, ale vždy si něco nechá stranou pro „strýčka Příhodu“. Nejširší uplatnění v praxi mají tzv. zákonné rezervy, jejichž tvorba je za určitých podmínek daňově účinná, respektive sníží základ daně z příjmů, jimž dominuje rezerva na opravy hmotného majetku. Proto se v příspěvku zaměříme především na jiné, méně známé typy zákonných rezerv. Stručné představení zákonných rezerv Rezervy byly původně čistě účetní nástroj sloužící k naplnění základní zásady opatrnosti, a to z důvodu potenciálních rizik a ztrát v budoucnu vyplývajících z dnešních „závazků“ v širokém slova smyslu. Základ daní z příjmů účetních jednotek ovšem nutně vychází z jejich účetního výsledku hospodaření, takže legislativci a po nich rovněž zákonodárci museli uvážit, jak daně naloží s účetními rezervami. S ohledem na liberální účetní pravidla – ve srovnání se striktními daňovými – nebylo možno jednoduše akceptovat tento druh účetních nákladů, jako je tomu třeba u zásob nebo kurzových rozdílů. Tvorba účetních rezerv je navíc specifická tím, že je značně subjektivní, neprovází ji žádný pohyb majetku, není podmíněna deponováním peněžních prostředků na vázaném účtu u banky, jedná se o pouhý účetní zápis, což by svádělo k daňovému zneužívání. Nakonec byl zvolen speciální daňový přístup obdobný odpisům s tím rozdílem, že podmínky a pravidla tvorby daňově účinných alias zákonných rezerv nestanoví zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), ale zvláštní hmotněprávní daňový zákon – zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoR“). Existence samostatného zákona speciálně regulujícího daňově relevantní druhy rezerv se promítnul do jejich označení – zákonné rezervy.