Vydáno: 18. 2. 2019
Prošlo odborným dohledem
Vybrané aspekty ročního zúčtování záloh Ing. Zdeněk Morávek, daňový poradce Roční zúčtování záloh je konkrétně upraveno v § 38ch zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), ale váže se k němu řada dalších ustanovení ZDP. Smyslem ročního zúčtování je, aby zaměstnanci, kteří kromě příjmů ze závislé činnosti od jednoho nebo postupně od více plátců nemají jiné zdanitelné příjmy, nebyli zatěžováni povinností podávat daňové přiznání. Výsledného celoročního zdanění je tak u těchto poplatníků dosaženo prostřednictvím ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, o které mohou ve stanovené lhůtě požádat svého zaměstnavatele. Je vhodné si uvědomit, že roční zúčtování záloh v podstatě nahrazuje daňové přiznání, v obou dvou případech je cílem stanovení výsledné daně. V obou případech také platí, že případný přeplatek na dani se poplatníkovi vrací, zásadní rozdíl je ale u případného nedoplatku. Na rozdíl od daňového přiznání se totiž nedoplatek na dani při ročním zúčtování záloh nevybírá. Pravdou ovšem je, že vzhledem ke konstrukci měsíčních záloh na daň vycházejí při ročním zúčtování záloh nedoplatky na dani zcela výjimečně.