Související výkladová hesla

Účtová skupina 07 - oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
Účtová skupina 08 - oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
Účtová skupina 09 - opravné položky ke stálým aktivům
Účtová skupina 64 - jiné provozní výnosy
Účtová skupina 12 - zásoby vlastní činnosti
Účtová třída 2 - Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry
Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy
Účtová skupina 19 - opravné položky k zásobám
Účtová skupina 21 - peněžní prostředky v pokladně
Účtová skupina 22 - peněžní prostředky na účtech
Účtová skupina 23 - krátkodobé úvěry
Účtová skupina 24 - krátkodobé finanční výpomoci
Účtová skupina 25 - krátkodobý finanční majetek
Účtová skupina 26 - převody mezi finančními účty
Účtová skupina 29 - opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku
Účtová skupina 31 - pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé)
Účtová skupina 32 - závazky (krátkodobé)
Účtová skupina 33 - zúčtování se zaměstnanci a institucemi
Účtová skupina 34 - zúčtování daní a dotací
Účtová skupina 35 - pohledávky za společníky
Účtová skupina 36 - závazky ke společníkům
Účtová skupina 37 - jiné pohledávky a závazky
Účtová skupina 38 - přechodné účty aktiv a pasiv
Účtová skupina 39 - opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování
Účtová skupina 41 - základní kapitál a kapitálové fondy
Účtová skupina 42 - fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření
Účtová skupina 43 - výsledek hospodaření
Účtová skupina 45 - rezervy
Účtová skupina 46 - dlouhodobé závazky k úvěrovým institucím
Účtová skupina 47 - dlouhodobé závazky
Účtová skupina 48 - odložený daňový závazek a pohledávka
Účtová skupina 49 - individuální podnikatel
Účtová skupina 50 - spotřebované nákupy
Účtová skupina 51 - služby
Účtová skupina 52 - osobní náklady
Účtová skupina 53 - daně a poplatky
Účtová skupina 54 - jiné provozní náklady
Účtová skupina 55 - odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti
Účtová skupina 56 - finanční náklady
Účtová skupina 57 - rezervy a opravné položky ve finanční oblasti
Účtová skupina 58 - změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace
Účtová skupina 59 - daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů
Účtová skupina 60 - tržby za vlastní výkony a zboží
Účtová třída 4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
Účtová skupina 66 - finanční výnosy
Účtová skupina 70 - účty rozvažné
Účtová skupina 71 - účet zisků a ztrát
Účtové skupiny 75 - 79 podrozvahové účty
Účtová třída 5 - Náklady
Účtová třída 6 - Výnosy
Účtová třída 7 - Závěrkové a podrozvahové účty
Účtová skupina 13 - zboží
Účtová třída 1 - Zásoby
Účtová skupina 15 - poskytnuté zálohy na zásoby
Účtová skupina 01 - dlouhodobý nehmotný majetek
Účtová skupina 02 - dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný
Účtová skupina 03 - dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný
Účtová skupina 04 - nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
Účtová skupina 05 - poskytnuté zálohy na stálá aktiva
Účtová skupina 06 - dlouhodobý finanční majetek
Vydáno: 18. 2. 2019
Prošlo odborným dohledem
Účetní závěrka 2018 Bc. Zuzana Bartůšková Na konci účetního období čeká účetní jednotku provedení všech kroků účetní uzávěrky, na jejichž konci je sestavena účetní závěrka. Správně sestavená závěrka musí podávat věrný a poctivý obraz. Pojďme se seznámit s nejdůležitějšími kroky účetní uzávěrky. Inventarizace Než začneme pracovat na účetní závěrce, je potřeba provést invetarizaci majetku a závazků. Účelem inventarizace je zjištění, zda skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví a zda nevznikly důvody pro účtování o položkách vyjadřujících změnu hodnoty majetku (opravné položky, rezervy apod.). Inventarizace se provádí buď jako fyzická inventura – u majetku, u kterého lze vizuálně zjistit jeho existenci, tj. u zásob, u dlouhodobého hmotného majetku apod., nebo jako inventura dokladová – u závazků a majetku, u kterého nelze vizuálně zjistit jeho existenci – např. pohledávky, závazky, nehmotná aktiva, peněžní prostředky na účtech bankovních institucí. Inventarizaci lze zahájit nejdříve čtyři měsíce před rozvahovým dnem a ukončena musí být nejpozději dva měsíce po rozvahovém dni. Výsledkem procesu je inventurní soupis, který má tyto náležitosti: