Vydáno: 13. 3. 2019
Software a ostatní ocenitelná práva Ing. Zdenka Cardová Druhou rozvahovou položkou na straně aktiv (následující po Pohledávkách za upsaný základní kapitál) jsou Stálá aktiva, která zahrnují dlouhodobý majetek – nehmotný, hmotný a finanční. Software je součástí položky „Dlouhodobý nehmotný majetek“. V rozvaze v plném rozsahu je software v rámci ocenitelných práv zobrazen následovně:
Aktiva – běžné období Brutto Korekce Netto
A. Pohledávky za upsaný ZK
B. Stálá aktiva
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek
B.I.1. Nehmotné výsledky vývoje
B.I.2. Ocenitelná práva
B.I.2.1. Software
B.I.2.2. Ostatní ocenitelná práva
Zdroj: Daňová a hospodářská kartotéka. DHK, 4/2019.