Vydáno: 13. 3. 2019
Podle Ústavního soudu je zadržování tzv. nesporné části nadměrného odpočtu DPH správcem daně zkrácením vlastnického práva Ing. Jan Matějka, daňový poradce č. 2660 Podle nálezu Ústavního soudu ze dne 22. 2. 2019, sp. zn. II. ÚS 819/18, platná právní úprava obsažená v daňovém řádu umožňuje, aby správce daně vyměřil a vyplatil tu část nárokovaného nadměrného odpočtu, která není předmětem prověřování správcem daně (tzv. nesporná část nadměrného odpočtu). Zadržováním tzv. nesporné části nadměrného odpočtu správcem daně dochází k porušení vlastnického práva garantovaného čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Ústavní soud se uvedeným nálezem rozešel s právním názorem Nejvyššího správního soudu, podle kterého rozdělení nárokované části nadměrného odpočtu na jeho tzv. nespornou a tzv. spornou část daňový řád vůbec neumožňuje. Podle Nejvyššího správního soudu připuštění akceptace institutu částečného rozhodnutí o stanovení daně by bylo v rozporu s principem právní jistoty, a navíc v některých případech by tento institut mohl být daňovou správou zneužit k újmě daňového subjektu (rozsudek ze dne 11. 5. 2017, čj. 6 Afs 264/2016-64). Podle Nejvyššího správního soudu je absence institutu částečného rozhodnutí o stanovení daně v české právní úpravě v souladu s unijním právem, přičemž z žádostí o posouzení této předběžné otázky se Nejvyšší správní soud obrátil na Soudní dvůr EU (usnesení ze dne 31. 5. 2018, čj. 1 Afs 271/2017-56, věc C-446/18 AGROBET CZ).