Vydáno: 24. 4. 2019
Schváleno redakční radou
Výslovné zakotvení principu zákazu zneužití práva v daňovém řádu doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D., * Mgr. Petra Šmirausová ** Legislativní proces, na jehož konci má být do daňového řádu zakotven princip zákazu zneužití práva, je u konce. Prezident České republiky dne 15. března 2019 podepsal novelu daňového řádu poté, co Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky setrvala na původním návrhu zákona, který postoupila Senátu Parlamentu České republiky. Zákon vyšel ve Sbírce zákonů pod číslem č. 80/2018 Sb. Následující příspěvek shrnuje legislativní proces a analyzuje argumenty pro a proti přijetí výslovného zakotvení principu zneužití práva v daňovém řádu, které byly v průběhu tohoto procesu opakovaně vzneseny. 1. Úvod Dne 27. března 2019 vyšel ve Sbírce zákonů návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony (dále jen „daňový balíček 2019“),1) jehož součástí je novela zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“). Daňový balíček 2019 byl Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválen ve verzi, v jaké byl postoupen Senátu Parlamentu České republiky (resp. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky setrvala na původním návrhu daňového balíčku 2019).2) Novela daňového řádu sestává ze dvou novelizačních bodů, na jejichž základě dochází k výslovnému zakotvení principu zákazu zneužití práva v oblasti daní mezi základní zásady správy daní upravené v části první hlavě druhé daňového řádu. Vedle skutečnosti, že uvedenou novelou dochází k explicitnímu zakotvení již existujícího principu daňového práva3) do daňového řádu, je tato novela současně jednou z částí právní úpravy, která do právního řádu České republiky transponuje směrnici Rady (EU) č. 2016/1164 ze dne 12. července 2016, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem, jež mají přímý vliv na fungování vnitřního trhu, ve znění směrnice Rady (EU) č. 2017/952 (dále jen „směrnice ATAD“). Na základě transpozice směrnice ATAD dochází k zakotvení souboru pěti opatření, jejichž účelem je minimalizovat prostor pro vyhýbání se zdanění v oblasti daně z příjmů právnických osob. Jedním z těchto opatření, jež směrnice ATAD upravuje, je obecné pravidlo proti zneužívání daňového režimu (dále jen „GAAR“),4) které je transponováno do právního řádu České republiky právě prostřednictvím výslovného zakotvení principu zákazu zneužití práva v daňovém řádu. Zbývající čtveřice opatření je transponována do zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“).