Vydáno: 29. 5. 2019
Vybrané otázky právního postavení obecní policie JUDr. Václav Dobrozemský Obecní policie je orgánem obce, který zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plní další úkoly, pokud tak stanoví zákon. Jedná se o ozbrojený sbor, který je podřízený místní samosprávě, nikoliv centrální vládě (státu). Obec není povinna obecní policii zřídit, nicméně tuto možnost jí dává přímo zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), ve svém § 35a odst. 2. Tento orgán obce může být kdykoliv zřízen i zrušen zastupitelstvem obce v samostatné působnosti formou obecně závazné vyhlášky obce. Právní regulaci obsahuje zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obecní policii“). Zřízení a pravomoci obecní policie Rozhodování o zřízení a zrušení obecní policie je vyhrazenou pravomocí zastupitelstva obce, které rozhoduje formou obecně závazné vyhlášky [§ 84 odst. 2 písm. o) zákona o obcích, § 1 odst. 1 zákona o obecní policii]. Obsah obecně závazné vyhlášky, jíž se zřizuje obecní policie, je stručný, protože jejím smyslem není určovat náplň činnosti obecní policie, daný zákonem, ale jde pouze o formální akt zastupitelstva obce, jímž je obecní policie zřízena nebo zrušena. Podrobnosti o činnosti, fungování a organizační struktuře obecní policie stanoví organizační řád typicky vydávaný radou obce.
Zdroj: Unes - účetnictví neziskového sektoru, 5/2019.