Vydáno: 12. 6. 2019
Schváleno redakční radou
Vybrané otázky vztahu insolvenčního řízení a správního soudnictví Mgr. Michael Feldek, Klára Koukalová, Odvolací finanční ředitelství Rozsudkem svého rozšířeného senátu ze dne 10. 7. 2018, čj. 4 As 149/2017-121 (dále jen „rozsudek rozšířeného senátu”), vymezil Nejvyšší správní soud (dále také „NSS“) nově zásadním způsobem vztah insolvenčního řízení a soudního řízení správního. Cílem tohoto článku je poukázat na vybrané výkladové problémy postavení dlužníka a insolvenčního správce v daňovém řízení a soudním řízení správním, které se objevují především v souvislosti s rozhodovací činností Nejvyššího správního soudu, jež obsahově navazuje právě na rozsudek rozšířeného senátu. Zvláštní pozornost bude v tomto ohledu věnována zejména konkursu jako jednomu ze způsobů řešení úpadku, mezi jehož účinky patří zejména přechod práv a povinností 1) z dlužníka na insolvenčního správce. 2) Nejvyšší správní soud v rozsudku rozšířeného senátu nově formuloval právní názor, podle kterého: „Skutečnost, že je vedeno insolvenční řízení s účastníkem řízení ve věcech správního soudnictví jako dlužníkem, nemá vliv na soudní řízení ve správním soudnictví; ustanovení § 140a (přerušení řízení), 140b (zákaz vydání rozhodnutí) a 140c (nově zahájená řízení) insolvenčního zákona se na správní soudnictví nevztahují.“3) Nejvyšší správní soud tento závěr zdůvodnil tím, že pokud po dobu účinnosti rozhodnutí o úpadku nejsou orgány veřejné správy omezeny v tom uplatňovat svou pravomoc (§ 140d insolvenčního zákona), musí být tomuto jednání orgánů veřejné správy poskytnuta účinná soudní kontrola, která může napomoci i náhradě majetkové újmy. Opačný závěr by pak dle Nejvyššího správního soudu byl v rozporu s požadavky na soudní kontrolu veřejné správy, které jsou zakotveny v čl. 36 odst. 2 a 3 Listiny základních práv a svobod, neboť by byl dlužník vlivem specifik insolvenčního řízení připraven o možnost domáhat se autoritativního konstatování nezákonnosti postupu veřejné správy vůči jeho osobě a získání patřičné satisfakce.