Vydáno: 25. 6. 2019
Prošlo odborným dohledem
Novela zákona o dani z přidané hodnoty – dokončení Ing. Petr Vondraš, daňový poradce Moore Stephens s.r.o. Od 1. 4. 2019 je účinná novela zákona o DPH č. 80/2019 Sb., připravovaná již k 1. 1. letošního roku. V minulém vydání časopisu (Účetnictví v praxi č. 5/2019 na straně 4) jsme prošli první část novely, od drobných změn týkajících se daňových subjektů, přes podstatnou změnu v podobě poukazů, až po změny, které se týkají osvobozených plnění bez nároku na odpočet. Ve druhé části probereme mimo jiné i významné změny, které se týkají úprav odpočtu daně a správy daně. Osvobozená plnění s nárokem na odpočet – vývoz zboží Zatímco ustanovení týkající se osvobození při dodání zboží do jiného členského státu se nezměnilo, tak § 66 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), několik úprav obsahuje. Hned tou první je vypuštění slova plátce ve druhém odstavci, protože osvobození při vývozu se netýká jen plátců, ale všech subjektů, které dodávají zboží z tuzemska do třetí země. Dále byl upraven čtvrtý odstavec, v němž se uvádí, čím je plátce povinen výstup zboží z území Evropské unie prokázat. Nejčastěji se i nadále bude jednat o rozhodnutí celního úřadu o vývozu zboží do třetí země, u kterého je potvrzen výstup zboží z území Evropské unie. Tímto rozhodnutím se rozumí elektronická zpráva, kterou obdrží osoba podávající celní prohlášení pro vývoz od celního úřadu ve formátu XML, označená zkratkou C_R_DPH (kód CZ599A). V případě ústního celního prohlášení nebo úkonu považovaného za celní prohlášení jsou i nadále přípustné jiné důkazní prostředky. Těmi je například kopie dodacího listu podepsaná příjemcem mimo celní území EU, doklad o zaplacení přepravní služby prokazující pohyb zboží nebo dodací list podepsaný či ověřený přepravcem zboží.