Vydáno: 8. 7. 2019
Změny zákona o DPH v daňovém balíčku Ing. Václav Benda Od začátku roku 2019 již nabyly účinnosti tři novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). První z nich, která byla provedena zákonem č. 283/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, nabyla účinnosti od 1. 1. 2019. Tímto zákonem byl novelizován § 21 odst. 8 zákona o DPH, ale tento odstavec však byl s účinností od 1. 4. 2019 znovu novelizován. Od 1. 2. 2019 nabyla účinnosti novela zákona o DPH provedená zákonem č. 6/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, kterou byla do zákona o DPH doplněna nová příloha č. 2a, ve které je uveden seznam služeb, které podléhají druhé snížené sazbě daně ve výši 10 %. Od data účinnosti jsou v této příloze uvedena pouze pozemní a vodní pravidelná hromadná přeprava osob, u kterých došlo k tomuto datu prakticky ke snížení sazby daně z 15 % na současných 10 %. Od 1. 4. 2019 nabyla z převážné části účinnosti novela zákona o DPH provedená zákonem č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony (dále jen „novela“). Jedná se o tzv. daňový balíček, který v červnu 2018 schválila vláda České republiky a který měl původně navrhovanou účinnost od 1. 1. 2019. Poslanecká sněmovna jej však ve třetím čtení schválila až v prosinci 2018, a proto se původně navrhovaná účinnost nestihla. Koncem ledna 2019 projednal daňový balíček Senát a vrátil ho Poslanecké sněmovně s řadou pozměňovacích návrhů. Poslanecká sněmovna daňový balíček znovu projednala a schválila v březnu 2019. Ve Sbírce zákonů byl daňový balíček vyhlášen 27. 3. 2019 a novela zákona o DPH je zařazena jako jeho třetí část. Většina změn zákona o DPH, které jsou součástí daňového balíčku, nabyla účinnosti od 1. 4. 2019, jako prvního dne kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení. Některé schválené změny mají posunutou účinnost od 1. 1. 2020, či dokonce od 1. 1. 2021. V následujícím článku jsou vysvětleny ve srovnání s dosavadním právním stavem nejvýznamnější věcné změny, které vyplývají z novelizace zákona o DPH, která je součástí daňového balíčku.
Zdroj: Finanční, daňový a účetní bulletin, 2/2019.