Vydáno: 8. 7. 2019
Změny v poskytování náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti v roce 2019 Mgr. Zdeněk Schmied V souvislosti se změnami právní úpravy dochází v průběhu roku 2019 k některým významným věcným změnám týkajícím se poskytování náhrady mzdy, platu, odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, sníženého platu nebo snížené odměny náležející zaměstnancům v době prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény (dále jen „náhrada mzdy při DPN“). Některé z těchto změn, které již nabyly účinnosti počátkem letošního roku, je třeba pouze připomenout. Jiné, zásadní věcné změny, nastanou od 1. 7. 2019 a na tyto změny je třeba nejenom včas upozornit, nýbrž je také nutné se na ně i řádně připravit. 1. K náhradě mzdy při DPN v prvém období dočasné pracovní neschopnosti (karantény) Především se na tomto místě připomíná, že k tradiční změně výpočtu náhrady mzdy došlo již od počátku letošního roku v důsledku zvýšení redukčních hranic pro přepočet průměrného výdělku zaměstnance zjištěného pro pracovněprávní účely, z něhož se po provedené redukci tato náhrada mzdy stanoví. Podle Sdělení MPSV č. 237/2018 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2019, činí tyto redukční hranice pro stanovení nemocenských dávek a z nich koeficientem 0,175 odvozené redukční hranice pro náhradu mzdy při DPN (dále jen „RH“) od 1. 1. 2019 nově:
Zdroj: Finanční, daňový a účetní bulletin, 2/2019.