Vydáno: 8. 7. 2019
Otázky a odpovědi: Výměna transformátoru, který je součástí trafostanice, z daňového a účetního pohledu Ing. Vlastimil Bachor Ing. Ivana Pilařová Společnost vlastní trafostanici. Protože potřebuje vyšší výkon, došlo k výměně stávajícího transformátoru za výkonnější. Společnost má přesné ocenění jednotlivých složek původní pořizovací (vstupní) ceny, z níž prováděla odpisy. Po demontáži stávajícího transformátoru zůstaly rozvaděče a kabely, tento „zbytek“ nemá způsobilost užívání jako samostatná věc. Na „zbytek“ byl namontován výkonnější transformátor (cena včetně montáže přes 150 000 Kč), který společnost zaúčtovala jako technické zhodnocení majetku. Stávající transformátor, který nemá nulovou zůstatkovou hodnotu účetní ani daňovou, byl prodán. Jak máme v tomto případě postupovat v účetnictví, a jak ve vztahu k dani z příjmů? Faktura za prodej starého transformátoru je zaúčtovaná do výnosů. Je možno k ní uplatnit náklad v podobě zůstatkové ceny poměrně připadající na prodaný transformátor a snížit pořizovací (vstupní) cenu trafostanice o poměrnou část zůstatkové ceny? Doplnění dotazu: Z karty majetku je zřejmé, že se jedná o strojní zařízení, které je samostatnou věcí movitou, která byla dle zařazení SIAK odpisována ve 3. odpisové skupině. Tento samostatný HIM se skládá z transformátoru, dvou rozvaděčů atd. Při vlastní výměně transformátoru bylo demontováno stávající trafo a nahrazeno výkonnějším a byly provedeny další nezbytné úpravy pro fungování trafostanice s výkonnějším transformátorem. Protože se jedná o samostatný movitý majetek, a nejedná se dle našeho názoru o soubor, nevíme, jak vyřešit to, že se demontoval transformátor, a po této akci přestal být zbytek HIM funkční, tj. dle našeho neodborného názoru tímto ztratil způsobilost užívání. Domníváme se, že demontáží původního transformátoru movitá věc „Technické zařízení trafostanice“ pozbyla funkčnosti.
Zdroj: Finanční, daňový a účetní bulletin, 2/2019.