Vydáno: 8. 7. 2019
Otázky a odpovědi: Jak odpisovat datovou síť Ing. Ivana Pilařová Ing. Vlastimil Bachor Společnost s ručením omezeným je vlastníkem budovy, ve které jsou rozvody datových a jiných sítí. Datová síť slouží veškerému datovému propojení počítačů ve společnosti, dále též např. internetu. Veškeré rozvody byly vybudovány v minulosti a tvoří součást ocenění budovy. V budově byla telefonní ústředna, napojená na telefonní síť, na tuto telefonní síť byly připojeny i jednotlivé telefonní přístroje. Společnost provedla kompletní výměnu telefonní ústředny, telefonů a interkomu. Celé dílo realizovala jedna společnost a hodnota celé dodávky činí 180 423 Kč bez DPH. Ústředna, telefony atd. jsou nově napojeny nikoli na telefonní, ale na datovou síť. Musí společnost ze všech věcí movitých, tj. tel. ústředna, telefon recepce, IP telefony, videotelefon vytvořit soubor movitých věcí a z celkové částky odpisovat? Nebo je možno jednotlivé položky považovat za samostatné věci a soubor nevytvořit? V tomto případě by pouze telefonní ústředna byla dlouhodobým hmotným majetkem v ceně nad 40 000 Kč. Odpověď z hlediska účetnictví – Ing. Ivana Pilařová Vytvoření souboru majetku je právem, nikoliv však povinností účetní jednotky. V úvahu tak přichází obě varianty, jak vytvoření souboru, tak i evidence každého telefonu samostatně. Pokud účetní jednotka zvolí vytvoření souboru, musí počítat s tím, že je nutné udržovat přehled o ocenění každé složky tohoto souboru, aby v případě potřeby bylo možné složky ze souboru vyřazovat (pak volíme postup podle ČÚS 013, bodu 3.4). Soubor je pak evidován a oceňován jako jeden dlouhodobý hmotný majetek. Z pohledu daně z příjmů je požadováno prakticky totéž – evidence každé složky souboru tak, aby byly zajištěny průkazné technické i hodnotové údaje o jednotlivých věcech zařazených do souboru, určení hlavního funkčního předmětu. Dále je potřeba vést evidenci o všech změnách souboru (přírůstky, úbytky) včetně údajů o datu změny, rozsahu změny, vstupních cenách přírůstků a úbytků. Zároveň je nutné evidovat celkovou cenu souboru a částky odpisů včetně jejich změn vyplývajících ze změny vstupní ceny souboru. Soubor se zařazuje do odpisové skupiny podle hlavního funkčního předmětu. Odpověď z hlediska daně z příjmů – Ing. Vlastimil Bachor Jak je správně uvedeno v odpovědi z hlediska účetnictví, vytváření souborů je právem poplatníka s výjimkou případů, kdy je nutné soubory vytvořit vždy jako v případě lešení či bednění, u kterých nelze samostatně evidovat jednotlivé komponenty, ale vždy sadu, která má technicko-ekonomické určení. Přitom souborem je dílčí část výrobního nebo technologického celku, a proto je vyloučeno vytvořit jako soubor veškeré vybavení samostatnými movitými věcmi. Vytváření souborů z hlediska daňového je výhodné zejména v případě různých technologických linek, kdy jednotlivé části či komponenty souboru mají VC vyšší než 40 000 Kč a celý soubor se odpisuje jako jeden majetek v režimu odpisové skupiny klíčového prvku souboru, a dále fakt, že případná výměna jedné části souboru při zachování původních technických parametrů je považována za opravu. Určitou nevýhodou souborů je naopak skutečnost, že v řadě případů je nutné do souboru zahrnout i samostatné movité věci s pořizovací cenou nižší než 40 000 Kč, jejichž hodnota se v základu daně z příjmů promítne také prostřednictvím daňových odpisů. S ohledem na pořizovací ceny jednotlivých „komponentů“ v dotazované situaci je proto vhodnější samostatné evidování ústředny, která hodnotově splňuje hranici pro hmotný majetek – vstupní cena vyšší než 40 000 Kč a bude odpisována v 1. odpisové skupině, tj. po dobu 3 let rovnoměrně nebo zrychleně a jednotlivá koncová zařízení, tj. telefonní přístroje, videotelefon apod. v základu daně uplatnit podle správného zaúčtování, tj. zpravidla v režimu účetních odpisů podle § 24 odst. 2 písm. v) zákona o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
Zdroj: Finanční, daňový a účetní bulletin, 2/2019.