Vydáno: 31. 7. 2019
Prošlo odborným dohledem
Změna způsobu výpočtu základu daně z příjmů ze závislé činnosti u zaměstnanců, na něž se vztahuje povinné zahraniční pojištění Lenka Nováková, daňová poradkyně, PricewaterhouseCoopers Česká republika s.r.o. Daniela Králová, daňová poradkyně, PricewaterhouseCoopers Česká republika s.r.o. Marcus Tullius Cicero řekl, že historie je učitelkou života. Avšak co se stane, pokud se ze své historie nedokážeme dostatečně poučit? Dne 1. 1. 2019 nabyla účinnosti novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), kterou došlo ke změně způsobu výpočtu dílčího základu daně z příjmů ze závislé činnosti u zaměstnanců, na něž se zcela nebo částečně vztahuje povinné zahraniční pojištění stejného druhu, které se řídí právními předpisy jiného členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor než Česká republika, nebo Švýcarské konfederace (dále jen „EU“). Podle novelizovaného ustanovení jsou základem daně příjmy ze závislé činnosti zvýšené o částku odpovídající příspěvkům zaměstnavatele na toto povinné zahraniční pojištění. Co této novele zákona o daních z příjmů předcházelo? Možná si vybavíte kauzu českých lodníků (českých daňových rezidentů) pracujících na holandských lodích. Tito čeští lodníci byli účastni holandského povinného pojistného systému. Smlouva o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla uzavřena mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím v roce 1974, v článku 16 – závislá povolání, má velmi atypickou právní úpravu týkající se odměn, které osoba mající bydliště v jednom smluvním státě pobírá z důvodu zaměstnání vykonávaného na palubě lodi či letadla používaných v mezinárodní dopravě nebo na palubě člunu používaného ve vnitrozemské vodní dopravě.