Vydáno: 18. 9. 2019
Prošlo odborným dohledem
Kdo je osobou povinnou přiznat nebo zaplatit daň Ing. Petr Vondraš, daňový poradce Moore Stephens s. r. o. Zákon o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZDPH“ nebo „zákon o DPH“), vymezuje v § 108 osoby povinné přiznat daň a v odstavci 5 téhož ustanovení i osoby, které jsou povinny daň zaplatit. Automaticky tedy neplatí, že kdo daň přiznává, ji musí i finančnímu úřadu odvést. Jedním z důvodů je, že ti, kdo jsou povinni dle § 108 ZDPH daň přiznat, vykáží v daňovém přiznání nadměrný odpočet, a proto daň neodvádí. Další skupinou jsou ti, kdo jsou povinni daň sice přiznat, ale zároveň si u daného plnění mohou uplatnit plný nárok na odpočet. Jedná se například o příjemce služby z jiného státu Evropské unie, nebo příjemce plnění v režimu přenesení daňové povinnosti. Ani ti pak přiznanou daň neodvádějí. Dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku Plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku, je povinen z tohoto plnění přiznat daň (§ 108 odst. 1 ZDPH). Výjimkou jsou plnění v režimu přenesení daňové povinnosti. V ostatních případech nezáleží na tom, zda je příjemcem zboží nebo služby jiný plátce, osoba povinná k dani nebo osoba nepovinná k dani (např. občan).