Vydáno: 30. 1. 2007
Sestavování rozvahy a výkazu zisku a ztráty Ing. Miroslav Bulla

V tomto příspěvku se budu zabývat sestavováním výkazu rozvaha a výkazu zisku a ztráty (v druhovém i účelovém členění). Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou součástí roční závěrky a tím i základními výstupy z účetnictví, které v sobě zahrnují informace o všech zaúčtovaných operacích daného účetního roku i obdobích předchozích. Při sestavování těchto výkazů je proto třeba postupovat v souladu s účetními předpisy, které stanoví pravidla pro jejich sestavování.

Ve většině účetních SW či jejich nástaveb je možné si uvedené výkazy vypočítat a vytisknout, protože však volba účtového rozvrhu je plně v kompetenci účetní jednotky, není možné v těchto účetních SW tyto výkazy jejich dodavatelem přesně nadefinovat tak, aby vyhovovaly všem účetním jednotkám. Jednotlivé účetní jednotky totiž používají odlišnou účtovou osnovu, tj. používají různé analytické účty, např. pro odlišení dlouhodobých a krátkodobých závazků či pohledávek, pro opravné položky k jednotlivým druhům aktiv atd. Ke správnému sestavení jednotlivých výkazů je proto třeba prakticky vždy definici těchto výkazů v účetních SW upravit podle potřeb dané účetní jednotky, to platí především pro rozvahu.

Právní úprava

Podle § 18 - Účetní závěrka zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen „ZU“) sestavují účetní jednotky v případech stanovených tímto zákonem účetní závěrku. Účetní závěrka je nedílný celek a tvoří ji rozvaha (bilance), výkaz zisku a ztráty a dále příloha, která vysvětluje a doplňuje mimo jiné informace obsažené v rozvaze a výkaz zisku a ztráty. Účetní závěrka může zahrnovat i přehled o peněžních tocích nebo přehled o změnách vlastního kapitálu.

Podle § 7 odst. 4 ZU účetní jednotky v následujícím účetním období nesmí změnit uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování použité v jednom účetním období. Účetní jednotky mohou uvedené uspořádání a označování a obsahové vymezení a způsoby oceňování změnit zcela nebo zčásti mezi jednotlivými účetními obdobími jen z důvodů změny předmětu podnikání nebo jiné činnosti anebo z důvodů zpřesnění věrného zobrazení nebo zkvalitnění vypovídací schopnosti účetní závěrky, přičemž informaci o každé takové změně s jejím řádným zdůvodněním jsou povinny uvést v příloze v účetní závěrce.

V § 3 a § 4 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen „VPU“) jsou uvedeny obecná pravidla pro sestavování jednotlivých výkazů, které jsou součástí účetní závěrky (viz níže). V § 5§ 19 VPU jsou pak obsahově vymezeny položky rozvahy a v § 20 až § 38a VPU položky výkazu zisku a ztráty.

V rozvaze (bilanci) jsou uspořádány položky majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv. Ve výkazu zisku a ztráty jsou uspořádány položky nákladů a výnosů a výsledku hospodaření. Základní uspořádání a označování položek jednotlivých výkazů je stanoveno v Přílohách č. 1 - 3 k VPU:

Příloha č. 1 - Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance)

Příloha č. 2 - Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty - druhové členění

Příloha č. 3 - Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty - účelové členění

Společné principy platné pro sestavování výkazů

- výkazy se sestavují v peněžních jednotkách české měny, tj. v Kč,

- jednotlivé položky se vykazují v celých tisících Kč,

- každá z položek výkazů obsahuje též informaci o výši této položky uvedené za bezprostředně předcházející (minulé) účetní období. V rozvaze se výše jednotlivých položek aktiv za minulé účetní období uvádí snížená o opravné položky a oprávky (tj. netto),

- položky výkazů v nulové výši za minulé i běžné účetní období se neuvádějí (v předtištěných formulářích a ve výstupech z účetního SW však jsou tyto položky zpravidla uvedeny nevyplněné či v nulové výši),

- položky výkazů se označují kombinací velkých písmen latinské abecedy (A, B, C -), římských číslic (I, II, III -) a arabských číslic (1, 2, 3 -) a názvem položky. Položky lze členit na podpoložky. Výpočtové položky se označují znaménky „+“ a „-“ (výkaz zisku a ztráty),

- lze provést i další podrobnější členění položek výkazů za podmínky, že zůstane zachováno stanovené uspořádání,

- položky rozvahy (bilance) a položky výkazu zisku a ztráty, které jsou vpředu označeny arabskou číslicí, mohou být sloučeny, pokud nejde o významnou částku, nebo pokud jejich sloučení přispívá k větší srozumitelnosti za podmínky, že sloučené položky budou uvedeny jednotlivě v příloze,

- rozvaha a výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu zahrnuje pouze položky označené velkými písmeny latinské abecedy a římskými číslicemi a v případě výkazu zisku a ztráty i výpočtové položky,

- do rozvahy se zahrnují rozvahové účty (účtová třída 0, 1, 2, 3 a 4), příp. výsledek hospodaření (rozdíl účtových tříd 6 a 5). Do výkazu zisku a ztráty se zahrnují výhradně výsledkové účty (účtová třída 5 a 6). Podrozvahové účty (účtová třída 7) tyto výkazy nijak neovlivňují.

Kontrolní vazby

Při sestavování výkazů musí být splněny následující kontrolní vazby:

1. V rozvaze se musí položka „AKTIVA CELKEM“ (netto) rovnat položce „PASIVA CELKEM“, tj. AKTIVA = PASIVA,

2. Položka „--- Výsledek hospodaření za účetní období“ uvedená ve výkazu zisku a ztráty se musí rovnat položce „A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období“ uvedené v rozvaze. Tyto položky musí samozřejmě souhlasit se skutečným výsledkem hospodaření v daném účetním období (zjištěného např. z výsledovky).

Pokud tyto kontrolní vazby splněny nejsou, jsou uvedené výkazy sestaveny chybně, to může být způsobeno například těmito skutečnostmi:

- ve výkazu není nastaven některý účet, přestože se na něj v účetnictví účtuje, tzn. stav tohoto účtu není do výkazu zahrnut. To se stává např. tehdy, když se v účetnictví začne používat nový účet a ten není nadefinován ve výkazu,

- účet je ve výkazu nastaven na více řádcích, tzn. je ve výkazu zahrnut duplicitně (např. do krátkodobých i dlouhodobých pohledávek). Každý účet by měl být zahrnout ve výkazu pouze jednou,

- u některého z účtů je nastaveno chybné znaménko (např. u účtů ve sloupci korekce v rozvaze),

- občas tyto kontrolní vazby nesedí pouze o jednotky tisíců Kč, to je zpravidla způsobeno sčítáním údajů zaokrouhlených na tisíce. Účetní SW by však měl výkaz počítat a příp. korigovat tak, aby zmíněné kontroly byly splněny.

Výkazy jsou v některých účetních SW nadefinovány tak, že výše uvedené kontrolní vazby jsou i bez jakékoliv úpravy vzorové definice splněny, avšak obsah jednotlivých řádků výkazů nemusí odpovídat skutečnosti (rozlišení dlouhodobých a krátkodobých závazků a pohledávek, údaje o korekcích aktiv atd.). Výkazy v jiných účetních SW jsou pro změnu nadefinovány tak, že zmíněné kontrolní vazby jsou splněny až po doplnění analytik účtů v příslušných řádcích výkazů. Uživatelská úprava výkazů v účetních SW se provádí zpravidla doplněním správné analytiky účtu v příslušném řádku výkazu či vymazáním účtu z příslušného řádku výkazu.

Nastavení syntetických a analytických účtů

Konkrétní syntetické, příp. i analytické účty si volí účetní jednotka sama ve svém účtovém rozvrhu. Ke dni 1. 1. 2003 skončila závaznost syntetických účtů stanovených v Účtové osnově pro podnikatele (dřívější Příloha č. 1 k Opatření MF, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele). Nyní je v platnosti Směrná účtová osnova (Příloha č. 4 k VPU), která stanovuje pouze účtové třídy (např. 0 - Dlouhodobý majetek) a účtové skupiny (např. 02 - Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný), nikoli syntetické účty (např. 021-Stavby). Tvorba syntetických a samozřejmě i analytických účtů v rámci předepsaných účtových tříd a skupin je tedy plně v kompetenci účetní jednotky, která si tyto vlastní syntetické a analytické účty stanoví ve svém účtovém rozvrhu.

Lze však používat i nadále třímístné označení syntetických účtů používaných do konce roku 2002, tak ostatně postupuje velká většina firem, tzn. vychází i nadále ze syntetických účtů předepsaných do konce roku 2002, takto budu postupovat i já v tomto příspěvku. Účetní jednotka však může používat i zcela jiné uspořádání účtů, tomu pak je ale třeba přizpůsobit i definici účetních výkazů.

Při sestavování účtového rozvrhu musí účetní jednotka provádět analytické členění účtů mimo jiné tak, aby bylo možné co nejpřesněji a přitom jednoduše sestavit rozvahu a výkaz zisku a ztráty v příslušném členění předepsaném VPU. Je třeba přitom mimo jiné zohlednit i tyto skutečnosti:

1. členění pohledávek, resp. závazků, bankovních úvěrů atd. na krátkodobé a dlouhodobé.

Při vykazování pohledávek resp. závazků se bere v úvahu doba splatnosti, kterou mají pohledávky, resp. závazky k okamžiku, ke kterému se sestavuje účetní závěrka. Pro správné uvedení v rozvaze je tedy nutné posuzovat je podle zbývající doby splatnosti, nikoli podle doby splatnosti, kterou měly v okamžiku vzniku nebo v okamžiku pořízení.

Příklad

a. Pohledávka z 10. 11. 2005 se splatností 2 roky (tj. 10. 11. 2007) bude v rozvaze k 31. 12. 2005 vykazována jako dlouhodobá, v rozvaze k 31. 12. 2006 však bude vykazována již jako krátkodobá (je splatná již za necelých 11 měsíců, doba splatnosti je kratší než 1 rok).

b. Pohledávka z 5. 10. 2004 se splatností 14 dnů (tj. 19. 10. 2004) nebyla dosud uhrazena, v rozvaze k 31. 12. 2005 i v rozvaze k 31. 12. 2006 bude vykazována jako krátkodobá (je po splatnosti, do dlouhodobých pohledávek se nepřeřazuje ani několik let po uplynutí splatnosti).

2. členění opravných položek podle jednotlivých druhů aktiv (OP ke krátkodobým, resp. dlouhodobým pohledávkám, OP k jednotlivých druhům hmotného či nehmotného majetku atd.).

3. obsah i některých dalších syntetických účtů může náležet do více řádků rozvahy (221, 315, 336, 343, 471, 479 atd.), je proto třeba tyto účty analyticky členit a upravit nastavení rozvahy.

Rozvaha v plném rozsahu

Údaje o aktivech jsou v rozvaze uvedeny ve čtyřech sloupcích:

1. sloupec: aktiva brutto v běžném účetním období (dále jen „brutto“),

2. sloupec: korekce aktiv v běžném účetním období, opravné položky a oprávky vztahující se k aktivům v daném řádku (dále jen „korekce“),

3. sloupec: aktiva netto v běžném účetním období, jde aktiva brutto snížená o opravné položky a oprávky (dále jen „netto“),

platí tedy: netto = brutto - korekce

4. sloupec: aktiva netto za minulé účetní období (dále jen „MO“), jde zpravidla o počáteční zůstatky účtů uvedených v předchozích sloupcích,

platí tedy: MO = PZ účtů ve sloupci brutto - PZ účtů ve sloupci korekce.

Údaje o pasivech jsou v rozvaze uvedeny ve dvou sloupcích:

1. sloupec: stav pasiv v běžném účetním období (dále jen „BO“),

2. sloupec: stav pasiv v minulém účetním období (dále jen „MO“)

platí tedy: MO = PZ účtů ve sloupci BO

Některé účetní SW sloupec minulé účetní období berou jako počáteční zůstatek účtů (tj. zpravidla k 1. 1.) uvedených ve sloupcích běžného období, které jsou shodné s konečnými stavy účtů období minulého. Podle § 19 odst. 4 ZU totiž účetní jednotky sestavují rozvahu tak, aby počáteční zůstatky účtů, které obsahuje rozvaha, jimiž se otevírá účetní období, navazovaly na konečné zůstatky rozvahových účtů, jimiž se bezprostředně předcházející období uzavřelo. Jiné účetní SW počítají rozdíl obratů těchto účtů za minulý rok, výsledek by měl být ale totožný.

Použité zkratky:

xxpříslušná analytika syntetického účtu, místo „xx“ je třeba do zadání výkazu doplnit příslušnou analytiku účtu (u účtu 311xx např. účty 31110, 31120, 31130 atd.) či účet z daného řádku výkazu úplně vymazat

* libovolný syntetický účet dané účtové skupiny (např. do řádku výkazu se zadáním 61- se zahrnou účty 611, 612, 613 a 614 včetně jejich analytik)

PZpočáteční zůstatek příslušného účtu (tzn. stav k 1. 1. odpovídající stavu k 31. 12. předchozího účetního období)

(P) účet se zahrnuje do příslušného řádku výkazu, pouze pokud se jedná o pohledávku (tzn. zůstatek účtu je na straně MD)

(Z) účet se zahrnuje do příslušného řádku výkazu, pouze pokud se jedná o závazek (tzn. zůstatek účtu je na straně DAL)

AKTIVA CELKEM

- součtový řádek: (A. + B. + C. + D.I.), tj. součet údajů ve sloupcích brutto, korekce, netto, MO

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

brutto: 353

korekce: není

netto = brutto (tj. 353)

MO: PZ účtů ve sloupci brutto - PZ účtů ve sloupci korekce (tj. PZ účtu 353)

B. Dlouhodobý majetek

- součtový řádek: (B.I. + B.II. + B.III.)

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek

- součtový řádek, součet údajů brutto, korekce, netto, MO položek 1 - 8

B.I. 1. Zřizovací výdaje

brutto: 011

korekce: 071

netto: brutto - korekce (tj. 011 - 071)

MO: PZ účtů ve sloupci brutto - PZ účtů ve sloupci korekce (tj. PZ účtu 011 - PZ účtu 071)

2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

brutto: 012

korekce: 072 + 091xx

netto, MO: postup obdobný jako v předchozích řádcích

3. Software

brutto: 013

korekce: 073 + 091xx

4. Ocenitelná práva

brutto: 014

korekce: 074 + 091xx

5. Goodwill

brutto: 015

korekce: 075 + 091xx

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

brutto: 019

korekce: 079 + 091xx

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

brutto: 041

korekce: 093

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

brutto: 051

korekce: 095xx

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek

- součtový řádek, součet položek 1 - 9

B.II. 1. Pozemky

brutto: 031

korekce: 092xx

2. Stavby

brutto: 021

korekce: 081 + 092xx

3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

brutto: 022

korekce: 082 + 092xx

4. Pěstitelské celky trvalých porostů

brutto: 025

korekce: 085 + 092xx

5. Základní stádo a tažná zvířata

brutto: 026

korekce: 086 + 092xx

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek

brutto: 029 + 032

korekce: 089 + 092xx

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

brutto: 042

korekce: 094

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

brutto: 052

korekce: 095xx

9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

brutto: 097

korekce: 098

B.III. Dlouhodobý finanční majetek

- součtový řádek, součet položek 1 - 7

B.III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách

brutto: 061

korekce: 096xx

2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

brutto: 062

korekce: 096xx

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

brutto: 063 + 065

korekce: 096xx

4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv

brutto: 066

korekce: 096xx

5. Jiný dlouhodobý finanční majetek

brutto: 067 + 069

korekce: 096xx

6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

brutto: 043

korekce: 096xx

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

brutto: 053

korekce: 095xx

C. Oběžná aktiva

- součtový řádek: (C.I. + C.II. + C.III + C.IV.)

C.I. Zásoby

- součtový řádek, součet položek 1 - 6

C.I. 1. Materiál

brutto: 111 + 112 + 119

korekce: 191

2. Nedokončená výroba a polotovary

brutto: 121 + 122

korekce: 192 + 193

3. Výrobky

brutto: 123

korekce: 194

4. Zvířata

brutto: 124

korekce: 195

5. Zboží

brutto: 131 + 132 + 139

korekce: 196

6. Poskytnuté zálohy na zásoby

brutto: 151 + 152 + 153

korekce: 197 + 198 + 199

C.II. Dlouhodobé pohledávky

- součtový řádek, součet položek 1 - 8

C.II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů

brutto: 311xx + 312xx + 313xx + 315xx (dlouhodobé)

korekce: 391xx

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba

brutto: 351xx (dlouhodobé)

korekce: 391xx

3. Pohledávky - podstatný vliv

brutto: 352xx (dlouhodobé)

korekce: 391xx

4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení

brutto: 354xx + 355xx + 358xx (dlouhodobé)

korekce: 391xx

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy

brutto: 314xx (dlouhodobé)

korekce: není

6. Dohadné účty aktivní

brutto: 388 (dlouhodobé)

korekce: není

7. Jiné pohledávky

brutto: 371xx + 373xx (P) + 374xx + 375xx + 376xx + 378xx (dlouhodobé)

korekce: 391xx

8. Odložená daňová pohledávka

brutto: 481 (P)

korekce: není

C.III. Krátkodobé pohledávky

- součtový řádek, součet položek 1 - 9

C.III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů

brutto: 311xx + 312xx + 313xx + 315xx (krátkodobé)

korekce: 391xx

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba

brutto: 351xx (krátkodobé)

korekce: 391xx

3. Pohledávky - podstatný vliv

brutto: 352xx (krátkodobé)

korekce: 391xx

4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení

brutto: 354xx + 355xx + 358xx+ 398 (P) (krátkodobé)

korekce: 391xx

5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

brutto: 336 (P) (krátkodobé)

korekce: 391xx

6. Stát - daňové pohledávky

brutto: 341 (P) + 342 (P) + 343 (P) + 345 (P) (krátkodobé)

korekce: 391xx

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy

brutto: 314 (krátkodobé)

korekce: není

8. Dohadné účty aktivní

brutto: 388 (krátkodobé)

korekce: není

9. Jiné pohledávky

brutto: 315xx + 335 + 371xx + 373xx (P) + 374xx + 375xx + 376xx + 378xx + 395 (krátkodobé)

korekce: není

C.IV. Krátkodobý finanční majetek

- součtový řádek, součet položek 1 - 4

C.IV. 1. Peníze

brutto: 211 + 213 + 261xx

korekce: není

2. Účty v bankách

brutto: 221 (kladné zůstatky účtů) + 261xx

korekce: není

3. Krátkodobé cenné papíry a podíly

brutto: 251 + 253 + 256 +257

korekce: 291xx

4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek

brutto: 259

korekce:291xx

D.I. Časové rozlišení

- součtový řádek, součet položek 1 - 3

D.I. 1. Náklady příštích období

brutto: 381

korekce: není

2. Komplexní náklady příštích období

brutto: 382

korekce: není

3. Příjmy příštích období

brutto: 385

korekce: není

PASIVA CELKEM

- součtový řádek: (A. + B. + C.I.), tj. součet údajů ve sloupcích BO a MO

A. Vlastní kapitál

- součtový řádek: (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V.)

A.I. Základní kapitál

- součtový řádek, součet údajů ve sloupcích BO a MO položek 1 - 3

A.I. 1. Základní kapitál

BO: 411 + 491

MO: PZ účtů ve sloupci BO (tj. PZ účtu 411 + PZ účtu 491)

2. Vlastní akcie a vlastí obchodní podíly (-)

BO: 252

3. Změny základního kapitálu

BO: 419

A.II. Kapitálové fondy

- součtový řádek, součet položek 1 - 4

A.II. 1. Emisní ážio

BO: 412

2. Ostatní kapitálové fondy

BO: 413

3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

BO: 414

4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách

BO: 418

A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku

- součtový řádek, součet položek 1 - 2

A.III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond

BO: 421 nebo 422

2. Statutární a ostatní fondy

BO: 423 + 427

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let

- součtový řádek, součet položek 1 - 2

A.IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let

BO: 428 + 431 (jde-li na účtu 431 o zisk)

2. Neuhrazená ztráta minulých let

BO: 429 + 431 (jde-li na účtu 431 o ztrátu)

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ / -)

BO: 6** - 5**

nebo také: AKTIVA - (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + B. + C.I.)

B. Cizí zdroje

- součtový řádek: (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)

B.I. Rezervy

- součtový řádek, součet položek 1 - 4

B.I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů

BO: 451

2. Rezerva na důchody a podobné závazky

BO: 459xx

3. Rezerva na daň z příjmů

BO: 459xx

4. Ostatní rezervy

BO: 459xx

B.II. Dlouhodobé závazky

- součtový řádek, součet položek 1 - 10

B.II. 1. Závazky z obchodních vztahů

BO: 321xx + 322xx + 325xx + 478xx + 479xx (dlouhodobé)

2. Závazky - ovládající a řídící osoba

BO: 471xx (dlouhodobé)

3. Závazky - podstatný vliv

BO: 471xx (dlouhodobé)

4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení

BO: 364xx + 365xx + 366xx +367xx + 368xx (dlouhodobé)

5. Dlouhodobé přijaté zálohy

BO: 475xx (dlouhodobé)

6. Vydané dluhopisy

BO: 473xx - 255xx (dlouhodobé)

7. Dlouhodobé směnky k úhradě

BO: 478xx (dlouhodobé)

8. Dohadné účty pasivní

BO: 389xx (dlouhodobé)

9. Jiné závazky

BO: 372xx + 373xx (Z) + 377xx + 379xx + 474xx + 479xx (dlouhodobé)

10. Odložený daňový závazek

BO: 481 (Z)

B.III. Krátkodobé závazky

- součtový řádek, součet položek 1 - 11

B.III. 1. Závazky z obchodních vztahů

BO: 321xx + 322xx + 325xx + 478xx + 479xx (krátkodobé)

2. Závazky - ovládající a řídící osoba

BO: 361xx + 471xx (krátkodobé)

3. Závazky - podstatný vliv

BO: 361xx + 471xx (krátkodobé)

4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení

BO: 364xx + 365xx + 366xx +367xx + 368xx + 398 (Z) (krátkodobé)

5. Závazky k zaměstnancům

BO: 331 + 333 + 479xx (krátkodobé)

6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

BO: 336 (Z) + 479xx (krátkodobé)

7. Stát - daňové závazky a dotace

BO: 341 (Z) + 342 (Z) + 343 (Z) + 345 (Z) + 346 + 347 (krátkodobé)

8. Krátkodobé přijaté zálohy

BO: 324 + 475xx (krátkodobé)

9. Vydané dluhopisy

BO: 241 + 473xx - 255xx (krátkodobé)

10. Dohadné účty pasivní

BO: 389xx (krátkodobé)

11. Jiné závazky

BO: 32xx (Z) + 372xx + 373xx (Z) + 377xx + 379xx + 474xx + 479xx (krátkodobé)

B.IV. Bankovní úvěry výpomoci

- součtový řádek, součet položek 1 - 3

B.IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé

BO: 461

2. Krátkodobé bankovní úvěry

BO: 231 + 232 + 221 (záporné zůstatky účtů)

3. Krátkodobé finanční výpomoci

BO: 249

C.I. Časové rozlišení

- součtový řádek, součet položek 1 - 2

C.I. 1. Výdaje příštích období

BO: 383

2. Výnosy příštích období

BO: 384

Poznámka

Některé účty by k rozvahovému dni neměly mít žádný zůstatek (např. účty 111, 431, 395, 398), tzn. rozvahu k rozvahovému dni nijak neovlivňují. Do definice výpočtu rozvahy jsem je však uvedl, protože rozvaha se často sestavuje i během roku (pro vedení účetní jednotky, banky, akcionáře atd.), kdy tyto účty nenulové zůstatky mít mohou a rozvahu tedy ovlivňují.

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu - druhové členění

Je na rozhodnutí účetní jednotky, zda bude sestavovat výkaz zisku a ztráty v druhovém členění nebo v účelovém členění. Účetní jednotka může uvážit (například podle povahy a členění nákladů), zda jí bude více vyhovovat druhové nebo účelové členění nákladů provozního výsledku hospodaření. Členění výkazu zisku a ztráty je rozdílné pouze u provozního výsledku hospodaření, u dalších dvou výsledků hospodaření (finanční a mimořádný) je struktura výkazů zisku a ztráty shodná.

Údaje ve výkazu zisku a ztráty jsou uvedeny ve dvou sloupcích:

1. sloupec: skutečnost v běžném účetním období (dále jen „BO“), jde o obrat příslušné položky nákladu, resp. výnosu v běžném účetním období,

2. sloupec: skutečnost v minulém účetním období (dále jen „MO“), minulé účetní období se počítá jako obrat účtů uvedených ve sloupci běžné období za minulý rok

Nastavení účtů je tedy v obou sloupcích shodné, pouze jejich obraty se čerpají z rozdílného období. Při výpočtu a tisku výkazu se postupuje dle typu používaného účetního SW.

I. Tržby za prodej zboží (604) A. Náklady vynaložené na prodané zboží (504)

+ Obchodní marže

- součtový řádek: (I. - A.)

II. Výkony - součtový řádek, součet položek 1 - 3

II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (601 + 602)

2. Změna stavu zásob vlastní činnosti (61*) 3. Aktivace (62*)

B. Výkonová spotřeba - součtový řádek, součet položek 1 - 2

B. 1. Spotřeba materiálu a energie (501 + 502 + 503)

2. Služby (51*)

+ Přidaná hodnota

- součtový řádek: (ř. „+ Obchodní marže“ + II. - B.)

C. Osobní náklady - součtový řádek, součet položek 1 - 4

C. 1. Mzdové náklady (521 + 522)

2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva (523)

3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění (524 + 525 + 526)

4. Sociální náklady (527 + 528)

D. Daně a poplatky (53*)

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (551)

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu - součtový řádek, součet položek 1 - 2

III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku (641)

2. Tržby z prodeje materiálu (642)

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu - součtový řádek, součet položek 1 - 2

F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku (541)

2. Prodaný materiál (542)

G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období (552 + 554 + 555 + 557 + 558 + 559)

IV. Ostatní provozní výnosy (644 + 646 + 648)

H. Ostatní provozní náklady (543 + 544 + 545 + 546 + 548 + 549)

V. Převod provozních výnosů (697)

I. Převod provozních nákladů (597)

* Provozní výsledek hospodaření

- součtový řádek: (ř. „+ Přidaná hodnota“ - C. - D. - E. + III. - F. - G. + IV. - H. +/- V. -/+ I.)

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (661)

J. Prodané cenné papíry a podíly (561)

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - součtový řádek, součet položek 1 - 3

VII. 1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem (665xx)

2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů (665xx)

3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (665xx)

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku (666)

K. Náklady z finančního majetku (566)

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů (664 + 667)

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů (564 + 567)

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti (574 + 579)

X. Výnosové úroky (662)

N. Nákladové úroky (562)

XI. Ostatní finanční výnosy (663 + 668)

O. Ostatní finanční náklady (563 + 568 + 569)

XII. Převod finančních výnosů (698)

P. Převod finančních nákladů (598)

* Finanční výsledek hospodaření

- součtový řádek: (VI. - J. + VII. + VIII. - K. + IX. - L. -/+ M. + X. - N. + XI. - O. + XII. - P.)

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost - součtový řádek, součet položek 1 - 2

Q. 1. - splatná (591 + 595)

2. - odložená (592)

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost

- součtový řádek: (ř. „- Provozní výsledek hospodaření“ + ř. „- Finanční výsledek hospodaření“ - Q.)

XIII. Mimořádné výnosy (68*)

R. Mimořádné náklady (58*)

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti - součtový řádek, součet položek 1 - 2

S. 1. - splatná (593)

2. - odložená (594)

* Mimořádný výsledek hospodaření

- součtový řádek: (XIII. - R. - S.)

T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) (596)

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)

- součtový řádek: (ř. „** Výsledek hospodaření za běžnou činnost“ + ř. „- Mimořádný výsledek hospodaření“ - T.)

**** Výsledek hospodaření před zdaněním

- součtový řádek: (ř .„* Provozní výsledek hospodaření“ + ř. „- Finanční výsledek hospodaření“ + XIII. - R.)

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu - účelové členění

I. Tržby z prodeje výrobků, zboží a služeb (60*) A. Náklady prodeje (50-xx + 51-xx + 52-xx)

* Hrubý zisk nebo ztráta

* součtový řádek: (I. - A.)

B. Odbytové náklady (50*xx + 51*xx + 52*xx) C. Správní režie (50-xx + 51-xx + 52-xx) II. Jiné provozní výnosy (61* + 62* + 64* + 697) D. Jiné provozní náklady (53* + 54* + 55* + 597)

* Provozní výsledek hospodaření

* součtový řádek: (ř. „- Hrubý zisk nebo ztráta“ - B. - C. + II. - D.)

III. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (661) E. Prodané cenné papíry a podíly (561)

IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

- součtový řádek, součet položek 1 - 3

IV. 1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v úč. jedn. pod podst. vlivem (665xx)

2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů (665xx) 3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (665xx)

V. Výnosy z krátkodobého finančního majetku (666) F. Náklady z finančního majetku (566) VI. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů (664 + 667) G. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů (564 + 567) H. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti (574 + 579) VII. Výnosové úroky (662) I. Nákladové úroky (562) VIII. Ostatní finanční výnosy (663 + 668) J. Ostatní finanční náklady (563 + 568 + 569)

IX. Převod finančních výnosů (698) K. Převod finančních nákladů (598)

* Finanční výsledek hospodaření

- součtový řádek: (III. - E. + IV. + V. - F. + VI. - G. -/+ H. + VII - I. + VIII. - J. + IX. - K.)

L. Daň z příjmů za běžnou činnost - součtový řádek, součet položek 1 - 2

L. 1. - splatná (591 + 595)

2. - odložená (592)

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost

- součtový řádek: (ř. „* Provozní výsledek hospodaření“ + ř. „- Finanční výsledek hospodaření“ - L.)

X. Mimořádné výnosy (68*) M. Mimořádné náklady (58*)

N. Daň z příjmů z mimořádné činnosti - součtový řádek, součet položek 1 - 2

N. 1. - splatná (593)

2. - odložená (594)

* Mimořádný výsledek hospodaření

- součtový řádek: (X. - M. - N.)

O. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (596)

*** Výsledek hospodaření za účetní období

* součtový řádek: (ř. „** Výsledek hospodaření za běžnou činnost“ + ř. „- Mimořádný výsledek hospodaření“ - O.)

**** Výsledek hospodaření před zdaněním

* součtový řádek: (ř. „* Provozní výsledek hospodaření“ + ř. „* Finanční výsledek hospodaření“ + X. - M.)

V případě, že účetní jednotka zvolí pro sestavení účetní závěrky výkaz zisku a ztráty v účelovém členění, je třeba v příloze uvést náklady a výnosy provozního výsledku hospodaření v druhovém členění. Také proto se častěji využívá výkaz zisku a ztráty v druhového členění.

Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou nejdůležitějším výstupem z účetnictví každé účetní jednotky, výsledek celoročního účtování, proto je třeba při jejich sestavování postupovat v souladu s výše uvedeným účetními předpisy. V žádném případě není možné se spoléhat pouze na výkazy, které „vyjedou“ na základě obecných definic z účetního SW bez důkladné kontroly a úpravy definic těchto účetních výkazů podle obsahu jednotlivých účtů dané účetní jednotky. V mnohých účetních jednotkách se tak přesto děje a výkazy jsou sestavovány spíše formálně.

Zdroj: Účetnictví v praxi, 2/2007.