Související výkladová hesla

64x - Příklady účtování
031 - Pozemky
Nedaňové výdaje (náklady) v souvislosti s pořizováním majetku
041 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
081 - Oprávky ke stavbám
082 - Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí
34x - Příklady účtování
541 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
543 - Dary
549 - Manka a škody z provozní činnosti
551 - Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
03x - Příklady účtování
04x - Příklady účtování
08x - Příklady účtování
Obsahové vymezení hmotného majetku
Jiný majetek
Základní principy odpisování hmotného majetku
Vstupní cena hmotného majetku
Zatřídění hmotného majetku do odpisových skupin
Základní postupy při odpisování hmotného majetku
641 - Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Technické zhodnocení u hmotného majetku odpisovaného
Odpisování hmotného majetku ve speciálních případech
Vyřazení hmotného majetku odpisovaného
Prodej hmotného majetku
Likvidace hmotného majetku
Vyřazení hmotného majetku z důvodu škody
Ostatní případy vyřazení hmotného majetku
Hmotný majetek neodpisovaný
Technické zhodnocení hmotného majetku neodpisovaného
Vyřazení hmotného majetku neodpisovaného
54x - Příklady účtování
55x - Příklady účtování
347 - Ostatní dotace
378 - Jiné pohledávky
Vydáno: 14. 10. 2019
Prošlo odborným dohledem
Stálá aktiva – pořízení, oceňování a způsoby vyřazování Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D., PADIA, s.r.o. Aktiva jsou nezbytnou výbavou podnikání. Jsou výsledkem předchozí činnosti firmy. Od majetku, který účetní jednotka vlastní, se očekává, že přinese ekonomický užitek v budoucnu. Zatímco oběžná aktiva jsou přímým nositelem tržeb, stálá aktiva jsou méně likvidní a slouží k zajištění připravenosti firmy k činnosti v dlouhém horizontu. Účtování o jejich pořízení a technickém zhodnocení, způsoby oceňování a vyřazování stálých aktiv ovlivňují výpověď účetnictví o ekonomickém úspěchu podnikání. Pořízení stálých aktiv Již od účetního období započatého 1. 1. 2018 se díky vyhlášce č. 441/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, dříve nazývaná rozvahová položka účetní závěrky „B. Dlouhodobý majetek“ nahrazuje slovy „B. Stálá aktiva“.