Vydáno: 30. 10. 2019
Statutární orgány nevýdělečných organizací jako zaměstnanci? JUDr. Václav Dobrozemský Právnické osoby soukromého práva, které nejsou založeny za účelem podnikání, a jejichž právní život reguluje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)1), se vyznačují organizační strukturou, tedy systémem statutárních, nejvyšších, kontrolních a dalších orgánů. Ty jsou v drtivé většině obsazovány fyzickými osobami. V praxi se již dlouhou dobu řeší otázka souběhu výkonu funkce v orgánech těchto právnických osob a pracovního poměru. Existuje nepřeberné množství případů, které byly v judikatuře řešeny, zejména v oblasti obchodních korporací. Nejvyšší soud se však již vyjádřil k této problematice i v případě, který se týkal neziskového sektoru. Pakliže bychom měli položit výzkumnou otázku k výše uvedenému tématu, zněla by takto: Může statutární orgán nevýdělečné organizace vykonávat svou funkci na základě pracovní smlouvy (tj. v pracovním poměru), případně v jiném pracovněprávním vztahu (dohoda o provedení práce, o pracovní činnosti)?
Zdroj: Unes - účetnictví neziskového sektoru, 10/2019.