Vydáno: 30. 10. 2019
Některé příjmy ze závislé činnosti osvobozené od daně se vztahem k veřejně prospěšným poplatníkům – dokončení Ing. Zdeněk Morávek V následujícím příspěvku bych chtěl navázat na jeden z předchozích příspěvků uveřejněný v časopisu UNES č. 6/2019 na s. 3 a ještě jednou se blíže věnovat problematice příjmů osvobozených od daně z příjmů ve vztahu k zaměstnancům, tedy poplatníkům s příjmy podle § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). Zaměřili bychom se na osvobozené příjmy, na které se v předchozím příspěvku nedostalo. Zopakujme, že skutečnost, že se jedná o příjmy osvobozené od daně, znamená, že tyto příjmy sice jsou předmětem daně, tedy že této dani podléhají, ale od této daně jsou osvobozeny, a daň se z nich proto neplatí. Toto osvobození je zpravidla vázáno na splnění určitých podmínek, ale nemusí tomu tak být vždy, v některých případech ZDP osvobození splněním žádných dalších podmínek nepodmiňuje. V případě poplatníků fyzických osob jsou příjmy osvobozené od daně vymezeny zejména v § 4 a 4a ZDP, další skupina osvobozených příjmů je pak obsažena v § 10 odst. 3 ZDP. No a právě v případě poplatníků s příjmy ze závislé činnosti je velká skupina příjmů osvobozených od daně vymezena v § 6 odst. 9 ZDP. Opět bychom se soustředili na posledně jmenované, které mají bezprostřední vztah k zaměstnancům.
Zdroj: Unes - účetnictví neziskového sektoru, 10/2019.