Vydáno: 25. 10. 2019
Zařazení učitele střední školy – praxe PhDr. et Mgr. Jiří Valenta Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená krajem. Jak je to se zařazením učitelů střední školy – praxe? Na škole máme učitele, kteří nemají vysokou školu. Doposud jsme je měli zařazené dle katalogu prací 2. 16. 2, bod 10.2 – tedy v 10. platové třídě s odpočtem na vzdělání ve výši 3 roků, „Výchovně vzdělávací činnost praktického vyučování studijních oborů nebo odborného výcviku náročných učebních oborů". Nyní, v novém katalogu prací, od 1. 1. 2019 jsme toto zařazení v 10. platové třídě již nenašli, je tam pouze: „10.2 – Vzdělávací a výchovná činnost v odborném výcviku při přípravě žáků v oborech středního vzdělávání s výučním listem". Vzhledem k tomu, že jsme střední škola, měli bychom patřit do 11. platové třídy, odstavce 3: „Vzdělávací a výchovná činnost praktickém vyučování v oborech středního vzdělávání s maturitní zkouškou nebo v praktickém vyučování nebo odborné praxi v oborech vyššího odborného vzdělávání". Odpočet na vzdělání by měl být v tomto případě 5 let. Je naše úvaha správná? Máme tedy přeřadit od 1. 1. 2019 naše učitele střední školy – praxe do 11. platové třídy? Ano – v souladu s ustanovením části 2. 16. 01 11.3 přílohy k nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, přísluší učitelům praktického vyučování v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou 11. platová třída, a to bez ohledu na dosažený stupeň jejich vzdělání. Rozpor s ustanovením § 2 odst. 1 nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, podle kterého vyžaduje zařazení zaměstnance do 11. platové třídy dosažení vysokoškolského vzdělání v alespoň bakalářském stupni, je uspokojivě vyřešen s ohledem na ustanovení § 3 odst. 3 písm. b) téhož nařízení vlády, podle kterého lze zaměstnance zařadit do platové třídy, pro kterou nesplňuje potřebné vzdělání, jestliže jiný právní předpis stanoví pro výkon některých prací nižší než potřebné vzdělání podle § 2 odst. 1. V daném případě je takovým jiným právním předpisem zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, který v případě učitelů praktického vyučování střední školy umožňuje výkon této práce pouze s dosaženým středním vzděláním s maturitní zkouškou. V souladu s ustanovením § 4 odst. 7 nařízení vlády č. 341/2017 Sb. se u učitele praktického vyučování zařazeného v 11. platové třídě, který dosáhl jen střední vzdělání s maturitní zkouškou, uplatní odpočet praxe v rozsahu 5 roků.
Zdroj: Práce a mzda, 11/2019.