Vydáno: 29. 11. 2019
Orgány a organizační struktura ústavu JUDr. Václav Dobrozemský Každá právnická osoba se vyznačuje organizační strukturou a ustavením orgánů, které činnost daného subjektu řídí, rozhodují, kontrolují jeho činnost či mají jiné úkoly. Nejinak tomu je i u ústavu. Právě systematikou orgánů a vnitřní organizační strukturou ústavu se zaobírá následující příspěvek. Charakteristika ústavu Ústav je právnickou osobou soukromého práva, jehož právní úprava je zakotvena v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obč. zák.“). Ústav je v zákoně systematicky řazen do samostatného oddílu 4 v části zabývající se právnickými osobami, což důvodová zpráva odůvodňuje kombinací věcného základu s osobním prvkem a jeho specifickým účelem, kterým je poskytování služeb. Dle důvodové zprávy tedy stojí ústavy vedle klasických právnických osob v podobě korporací (osobní – členský základ) a fundací (majetkový základ). Podle zákonné úpravy tak vedle sebe stojí tři typy právnických osob: korporace, fundace, ústavy. V rovině teoreticko-právní se však jedná o subjekt, který má majetkový základ, jedná se tedy o právnickou osobu fundačního typu. To dovozuje jak právní teorie,1) tak i dřívější judikatura (viz rozsudek Nejvyššího soudu ČSR R I 313/22, Vážný 1559: „…ústav není než druh nadace“).
Zdroj: Unes - účetnictví neziskového sektoru, 11/2019.